REL Esinduskogu pidas 117. istungit

961

På svenska:Sverigeesternas Riksförbunds 117:e årsmöte 


Rootsi Eestlaste Liidu Esinduskogu 117. istung toimus 17.–18. aprillil Stockholmi Eesti Majas ning koroonaolukorra jätkumisest tingitult virtuaalselt Zoomis. Neljakümne kuuest saadikust ja asendusliikmest oli kohal 27. Lisaks osales külalisi üle Rootsi ja ka Eestist. 

Esimese istungipäeva sissejuhatuses meenutas juhatuse esimees Sirle Sööt, kuidas REL-i eelkäija Rootsi Eestlaste Esindus (REE) pidas oma esimese istungi 65 aastat tagasi ja kuidas selle esimene esimees Jaan Lattik, ühena vähestest Asutava Kogu elusolevaist liikmeist, avaldas siirast heameelt, et rootsieestlased olid suutnud valida sellise esinduskogu. 

Mitte midagi ei juhtu siin elus iseenesest! Peame meeles Jaan Lattiku võrdlust, et Rootsi Eestlaste Esindus on kui peremees oma talus. Kuidas meie talu õitseb või kiratseb, on meie endi kätes,“ rõhutas Sirle Sööt. “Lisades REL kui mesipuu kujundi, on õige hetk soovida XVII Esinduskogu saadikutele jõudu tööle! Tööpõllud ja mesilased ootavad!”

Esinduskogu istungil osales Zoomi vahendusel Pärnumaalt ka välisministeeriumi üleilmse eestluse nõunik Keit Spiegel, kes kinnitas, et käesoleva aasta jooksul koostatav üleilmse eestluse programm (ÜEP) saab olema kindel osa Eesti välispoliitika arengukavast ja ka sidusa Eesti arengukavast.

Eesti uue valitsuse otsus viia ÜEP siseministeeriumist välisministeeriumi haldusalasse toob endaga kaasa selle, et ministeeriumis on loomisel ÜEP üksus, mida asub juhtima erisaadik. Hakatakse tegema tihedat koostööd välisesindustega, kes saavad omale kindlaks tööülesandeks väliseestlaskondade kaasamise. Olulisel kohal on kodanikualgatuse toetamine, noortele suunatud tegevused ning innovatsiooniprogramm ja äridiplomaatia.

Istungi esimesel päeval toimusid ka arutelud Esinduskogu komisjonide virtuaalsetes töötubades. Kõik Esinduskogu saadikud tegutsevad vähemalt ühes komisjonis. Komisjone on kokku üheksa. 

Liina Pulges Unistuste Agentuur OÜ-st pidas huvitava koolituse sotsiaalmeedia efektiivsest kasutamisest ühingu tegevuses. Ta tuletas meelde, et sotsiaalmeedia kanalid on tänapäeval muutunud ühingute oluliseks visiitkaardiks, mille haldamise oskuslikkusest või oskamatusest sõltub väga palju.

REL Esinduskogu 117. istungi 1. päev

Teise tööpäeva istung algas suursaadik Margus Kolga tervitusega ning seejärel tuli tervitus organisatsioonilt Eesti Noored Rootsis (ENR) esimees Nora Söödi vahendusel. 

Päevakorras keskenduti 2020. aasta tegevus- ja majandusaruandele, audiitori ja revisjonikomisjoni aruannetele, komisjonide valimistele ja ülevaatele komisjonide tegevusest möödunud aastal. REL-i aasta 2021 tegevuskavas on sarnaselt varasemaga kolm selget prioriteeti.

Prioriteet nr. 1 on selge ja hästi toimiv infovahetus. Oluline on, et portaali sverigeesterna.se saabuks jooksvalt info igast REL-i osakonnast ja liikmesorganisatsioonist ning et saadetav fotomaterjal oleks hea kvaliteediga.

Prioriteet nr 2 on meie ajakirja Rahvuslik Kontakt töö kvaliteetne organiseerimine. Siit tuleneb ka Esinduskogu üleskutse igaühele teha ajakirja toimetusega kaastööd, saata pilte, kirjutisi, järelhüüdeid ja artikleid tublidest inimestest.

Prioriteet nr 3 on noortetöö üleriikliku tegevuse toetamine ja arendamine eelkõige järgmiste tegevuste kaudu: moodne leerilaager, suvekodu, rahvaülikool, emakeeleõppe taotlemine, eesti keele distantsõpe üleilmakoolis ning vajalike ruumide ja muude vahendite tagamine.

Esinduskogu võttis vastu ka resolutsiooni kommunismikuritegude suuremast tähelepanust Rootsi koolide õppekavas ning avalikus debatis.

Tänukirjad anti elutöö eest Esinduskogu vanimale saadikule Ivar Paljakule ja presiidiumi esimehele Leelo Pukkile, kes mõlemad on olnud Esinduskogu saadikud alates 1974. aastast. Lisaks anti tänukirjad ajakirja Rahvuslik Kontakt toimetuse liikmetele. 

Juhatuse esimehena jätkab Sirle Sööt Stockholmist. Juhatuse liikmeteks valiti Evelyn Höglund Lundest Põhja-Rootsist, Liine Jaanivald Norrköpingist, Rein Jüriado Stockholmist, Kee Kallastu Västeråsist, Meeli Laani Umeåst, Meeri Lepik Göteborgist, Merike Lundström Eskilstunast, Kristi Salla Lundist, Aili Salve Boråsist, Evelin Tamm Stockholmist, Eevi Voit Lundist. Asendusliikmetena jätkavad Jaak Akker Stockholmist, Meeme Nugin Lundist, Tiia Grenman Luleåst ja Kaja Jakobsen Göteborgist. 

Evelyn Höglund
REL Esinduskogu presiidiumi sekretär

REL Esinduskogu 117. istungi 2. päev.

Sverigeesternas Riksförbunds (REL) 117:e årsmöte ägde rum den 17 – 18 april i Estniska Huset i Stockholm och p.g.a. den fortsatta koronakrisen även digitalt via Zoom. Tjugosju av de 46 ledamöterna och suppleanterna deltog i mötet. Dessutom var gäster från både Sverige och Estland närvarande.

I inledningen av den första mötesdagen påminde styrelsens ordförande Sirle Sööt om hur Sverigeesternas Representation (REE), föregångaren till REL, höll sitt första sammanträde för 65 år sedan och hur dess första ordförande Jaan Lattik, en av de få överlevande medlemmarna i Eesti Asutav Kogu, ett av de första estniska parlamenten (1919–1920), uttryckte sin glädje över att sverigeesterna hade lyckats att välja ett sådant representativt organ.

Ingenting här i livet händer av sig själv! Vi minns Jaan Lattiks jämförelse att Esternas Representation är som husbonden på sin gård. Huruvida vår gård blomstrar eller tynar bort ligger i våra egna händer,“ betonade Sirle Sööt. ”Med bilden på REL som ett bikupa önskar jag medlemmarna på det 117:e årsmötet lycka till i sitt arbete! Arbetsfälten väntar på bina!

Keit Spiegel, departementsråd med inriktning på de globala esternas program på Estands utrikesministerium, deltog också hon via Zoom. Hon bekräftade att de globala esternas program (ÜEP) som förbereds i år kommer att vara en bestående del av utvecklingsplanen för Estlands utrikespolitik.

Den nya estniska regeringens beslut att överföra ansvaret för ÜEP från inrikesministeriet till utrikesministeriet innebär att en enhet för ÜEP kommer att inrättas i utrikesministeriet. Ett nära samarbete kommer att upprättas med ambassader och konsulat som får till uppgift att engagera även utlandsesterna. Stöd till medborgarinitiativ, aktiviteter för ungdomar, innovationsprogram och affärsdiplomati är viktigt.

På årsmötets första dag genomförde representationens olika utskott diskussioner i virtuella mötesrum. Alla medlemmar i representantskapet deltar i minst ett av totalt nio utskott.

Liina Pulges från Unistuste Agentuur OÜ gav en intressant snabbkurs i effektiv användning av sociala medier i föreningens aktiviteter. Hon påminde oss om att sociala medier nu har blivit viktiga visitkort för föreningar och att mycket står på spel beroende vår förmåga eller oförmåga att hantera medierna.

Den andra arbetsdagen inleddes med hälsningar från Estlands ambassadör i Sverige Margus Kolga och Nora Sööt, ordförande för organisationen Estniska ungdomar i Sverige (ENR).

Dagordningen fokuserade på verksamhets- och ekonomirapporten för 2020, rapporterna från revisorn och revisionskommittén, val av kommittéer och deras arbete under föregående år.

REL:s verksamhetsplan för 2021 har tre mycket tydliga prioriteringar.

Prioritet nr. 1 är ett tydligt och väl fungerande informationsutbyte. Det är viktigt att portalen sverigeesterna.se löpande får in information från varje REL-avdelning och att det inskickade fotomaterialet är av god kvalitet.

Prioritet nr 2 är ett högkvalitativt arbete med vår tidskrift Rahvuslik Kontakt. Årsmötet uppmanar alla medlemmar att bidra till redaktionen, att skicka in bilder, texter, minnestexter och artiklar om intressanta och duktiga människor.

Prioritet nr 3 är att stödja och utveckla aktiviteter för ungdomsarbete i hela Sverige främst genom följande aktiviteter: modernt konfirmationsläger, sommarkollo, folkhögskola, modersmålsundervisning, distansundervisning i estniska språket i den globala skolan och tillhandahållande nödvändiga lokaler och andra resurser.

Årsmötet antog också en resolution som efterfrågar ett större fokus på kommunismens brott i svenska skolors läroplaner och i den offentliga debatten.

Tackbrev överlämnades till Ivar Paljak, den representativa församlingens äldsta medlem, och till Leelo Pukk, ordföranden för presidiet, som har varit medlemmar i Representantskapet sedan 1974. Dessutom tackades redaktionen för tidskriften Rahvuslik Kontakt.

Sirle Sööt från Stockholm kommer att fortsätta som styrelseordförande. Evelyn Höglund från Lunde i norra Sverige, Liine Jaanivald från Norrköping, Rein Jüriado från Stockholm, Kee Kallastu från Västerås, Meeli Laani från Umeå, Meeri Lepik från Göteborg, Merike Lundström från Eskilstuna, Kristi Salla från Lund, Aili Salve från Borås, Evelin Tamm från Stockholm, Eevi Voit från Lund valdes till styrelseledamöter. Jaak Akker från Stockholm, Meeme Nugin från Lund, Tiia Grenman från Luleå och Kaja Jakobsen från Göteborg fortsätter som suppleanter.

Evelyn Höglund
Sekreterare för REL:s representantskapets presidium

Eelmine artikkelToimus üleilmne eestlaste virtuaalfoorum. Vaata järgi!
Järgmine artikkelRahvuslik Kontakt 2021 nr 235 tellijate postkastis