Tegevuskava / Verksamhetsplan

REL tegevuskava 2017

Rootsi Eestlaste Liit (REL) on ühendavaks sillaks eestlaste vahel Rootsis, Eestis ja mujal maailmas. Liidu peamisteks eesmärkideks on Rootsi eestlaste huvide kaitsmine, eesti keele ja kultuuri säilitamine, Eestit ja Rootsi eestlasi käsitleva informatsiooni levitamine.

 1. ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE

 1.1. REL JUHATUS
Juhatuse esimees ja juhatuse liikmed valitakse 23. aprillil toimuval Esinduskogu istungil.  Juhatus kohtub 4- 5 korda aastas, et arutada ja otsustada REL juhtimisega seotud küsimusi.

 Juhatus rakendab oma tegevuses põhimõtet- REL kui mesipuu. Peamiseks ülesandeks on liikmetele ja liikmesorganisatsioonidele tegutsemiseks ja arenguks soodsa keskkonna loomine, inimeste kokkuviimine ja innustamine ühiste eesmärkide saavutamiseks.

1.2. REL ESINDUSKOGU

REL Esinduskogu kohtub kord aastas, 23.-24. aprillil Stockholmi Eesti Majas, aastakoosoleku pidamiseks ja üleriiklike küsimuste arutamiseks ning ühiste eesmärkide määratlemiseks.

 1.3. KOMISJONID JA TOIMKONNAD

REL jätkusuutlikuks majanduseks luuakse majanduskomisjon.

Kõik Esinduskogu saadikud ja asemikud valivad vähemalt ühe komisjoni, mille tegevuses nad osalevad esinduskogude vahelisel ajal.

Komisjonid koostavad lähtudes REL tegevuskavast 4-aastase perspektiiviga tegevusplaani ja eelarve ning esitavad kokkuvõtte oma tegevusest järgmisel istungil.

Komisjoni liikmete omavahelises suhtlemises rakendatakse elektroonilise kommunikatsiooni võimalusi, näiteks Skype konverentsi jm.

1.4. REL LIIKMED, OSAKONNAD JA LIIKMESORGANISATSIOONID

REL tegevus toimub esinduskogu, juhatuse, komisjonide, osakondade ja liikmesorganisatsioonide kaudu.

Osakondi ja liikmesorganisatsioone aidatakse luua nendesse piirkondadesse, kus eesti seltse enam ei ole või veel pole tekkinud, kuid vajadus nende järgi on olemas, näit. Karlskronas, Karlstadis ja Halmstadis- piirkondades, kus on Eesti Vabariigi aukonsulid. Jätkatakse eesti ühingute kutsumist REL-liikmesorganisatsiooniks.

Juhatus ja büroo abistavad ja toetavad komisjonide ja kohalike osakondade ning liikmes-organisatsioonide tegevust nii administratiivselt kui rahaliselt.

 1.5. REL BÜROO

REL infovahetuse keskmes on REL büroo Stockholmi Eesti Majas, mis on avatud vähemalt 4-5 tundi 4 päeva nädalas.  Büroo tööd juhib büroojuhataja ja tegevust korraldavad sekretär, raamatupidaja ja laekur.

Büroo hoolitseb jooksva administratiivse töö eest, teenindab liikmeid, osakondi, liikmesorganisatsioone, tegeleb üldise infovahetusega, Rahvusliku Kontakti koostamise, trükkimise korraldamise ja postitamisega. Büroo koostab igakuiseid e-infokirju, peab liikmeregistrit, administreerib REL portaali, Facebooki lehti ja Twitteri kontot.

Innustame osakondi ja liikmesorganisatsioone kirjutama oma tegevusest lühiartikleid ja kuulutusi eesti ja rootsi keeles avaldamiseks REL ajakirjas Rahvuslik Kontakt, REL portaalil ja sotsiaalmeedias.

Büroo hakkab pidama dokumentide e-arhiivi. Büroo hoolitseb osakondade ja liikmesorganisatsioonide kohustuslike dokumentide (põhikiri, aastakoosoleku protokoll, tegevusaruanne, tegevuskava) digitaalse hoidmise eest e-arhiivis.

 2. SISULINE TEGEVUS

Prioriteedid:

  1. Infovahetus ”mesipuus–www.sverigeesterna.se portaalil kalendri ja uudistevoo hoidmine ”update” – igal osakonnal ja liikmesorganisatsioonil on oma administraator, kes hoolitseb selle eest et info oleks üleval. Luuakse fotoklubid, kes loovad ühise fotopanga ja fotode salvestamise süsteemi. Korraldatakse koolitusi vastavalt vajadusele.
  2. KampaaniaKasutage emakeele õppimisvõimalusi Rootsi koolides ja lasteaedades! Kaitseme lapse õigust oma keelele ja kultuuripärandile! – iga osakond uurib millistes kommuunides nende piirkonnas on eesti keele õppe võimalused ja kuidas see vastab vajadustele.Keele- ja kultuurikomisjon koostab ülevaated ja infomaterjalid.
  3. EV 100 tähistamisele pühendatud ”Rahvuslik Kontakt” – Artiklid ja fotod 1. oktoobriks!
  4. REE/REL ajaloo tutvustamine. REE REL arhiivi digiteerimine ja materjalide kättesaadavaks tegemine. Fotoklubide abiga luuakse fotopank. Rootsieestlaste arhiivi inventeerimine ja Eestisse kolimise ettevalmistamine.
  5. #Eesti kultuurirajad Rootsis – pilootprojekt koostöös Global Estonianiga – luua töögrupid igas osakonnas ja alustada kaardistamist – esimeste tulemuste presenteerimine 13. veebruaril 2018 Estivali galaõhtul
  6. Tõsta teadlikkust Läänemere julgeoleku väljakutsetest. Konverents ”Security Challenges of the Baltic Sea Region” 22 aprill koostöös ÜEKN, teiste Balti organisatsioonide ja Rootsi ühingutega. Jälgitakse NS2 ehitamise infot ja edendatakse avalikku diskussiooni.


 

2.1. EDENDAME INFOVAHETUST ROOTSIEESTLASKONNAS

REL büroo võtab kasutusele kakskeelse infoportaali, mis sisaldab lisaks staatilisele infole ka ajakirja Rahvuslik Kontakt artikleid. 

Post

 

Wallingatan 34, 111 24 Stockholm

e-post

ET, SV

Portaal “Eestlased Rootsis”

ET, SV, ENG

www.sverigeesterna.se

Facebooki grupp

ET

Rootsi Eestlaste Liit

Facebooki page

SV

Sverigeesternas förbund

Twitter

 

Rootsi Eestlaste Liit, @Sverigeesterna

Rahvuslik Kontakt

ET, SV

Kakskeelne ajakiri, mis saadetakse novembris posti teel kõikidele REL liikmetele koos liikmemaksu sissemaksukaardiga, jagatakse avalikel üritustel

e-infokiri

ET, SV

Saadetakse infokirja soovijate e-posti nimekirjale Mail Chimpis

Eesti Päevaleht

ET

Info igal nädalal kohaliku elu rubriigis, artiklid, kuulutused

 

2.2. TÄHISTAME EESTI RIIKLIKKE PÜHASID JA TÄHTPÄEVI

– EV 99 aastapäev, emakeelepäev, Eesti taasiseseisvumise päeva, jõululaat

 2.3. AITAME KAASA EESTI KEELE JA KULTUURI SÄILITAMISELE ROOTSIS

2.3.1.  Propageerime emakeeleõpet ja kakskeelsust

– Kampaania „Tee oma lapsele kingitus, kingi talle eesti keel!“ ja „Lapse õigus emakeelele ja kultuuripärandile“

2.3.2. Vahendame infot eesti keele õppimisvõimalustest Rootsis
2.3.3. Arendame eesti keele õpetajate infovõrgustikku

– üleilma eesti keele õpetajate kohtumine Brüsselis märtsis

2.3.4. Aitame kaasa eestikeelse õppe- ja ilukirjanduse levitamisele

raamatud.se portaal

2.3.5. Korraldame eesti keele õpet lastele ja täiskasvanutele

– Suvekodu Metsakodus 30. juuli-10. august
– REL eesti keele intensiivkursused Tartus augustikuus

2.3.6. Korraldame kultuuriüritusi ja kohtumisi eesti keele säilitamiseks

 3. TOETAME KULTUURIPÄRANDI EEST HOOLITSEMIST ROOTSIS

3.1. Korraldame arhiivitegevust

– tegevuse lõpetanud ühingute arhiivide, filmi- ja fotokogude vastuvõtmine, korrastamine, osaline digiteerimine ja edasitoimetamine mäluasutustesse
– REE/REL arhiivi korrastamine ja digiteerimine – REL 60 juubelinäitus (e-versioon)
– e-arhiivi loomine

3.2. Toetame mälestuste dokumenteerimist

– Koostöö projektiga KogumeLugu, #Eesti kultuurirajad Rootsis

3.3. Toetame koorilaulu, rahvatantsu ja käsitöö traditsiooni alalhoidmist
3.4. Anname edasi toidupärimust

– verivorsti, hapukapsa, rukkileiva küpsetamine töötoad ja talgud

3.5. Alustame EV 100 projekti #Eesti kultuurirajad Rootsis

– ülerootsiline koostööprojekt 

4. TUTVUSTAME EESTI POLIITILIST AJALUGU

Filimiõhtud, ettekandeõhtud

 5. JÄLGIME EESTI JA ROOTSI JULGEOLEKUTEEMALIST INFOT

– Julgeolekukonverents „Security Challenges in the Baltic Sea Region“ 22 aprill Norra Latinis

– NordStream 2 ehitusplaanide jälgimine (Läänemere piirkond, Karlshamn)

6. KAITSEME ROOTSIEESTLASTE VÄHEMUSGRUPI ÕIGUSI

– õigus emakeele õppele

 7. AITAME ÄSJA ROOTSI SAABUNUD EESTLASI INTEGREERUMISEL

– rootsi keele kursused ja esmane juriidiline nõustamine

8. LAIENDAME JA TUGEVDAME EESTLASTE KONTAKTVÕRKU

– uute osakondade loomine ja liikmesorganisatsioonideks kutsumine
– projekti Eesti kultuurirajad Rootsis läbiviimine kohalike osakondade ja liikmesorganisatsioonide ning mälutugevate inimeste abiga
– eakate rahvuskaaslaste abistamine

 9. TEEME KOOSTÖÖD SAATKONNAGA

korrapärased infokohtumised

10. TEEME KOOSTÖÖD VALITSUS- JA AMETIASUTUSTEGA EESTIS JA ROOTSIS

– Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Välisministeerium, Eesti Instituut, Tartu ülikool, Rahvusarhiiv, Filmiarhiiv
– Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

 11. TEEME KOOSTÖÖD TEISTE ORGANISATSIOONIDEGA ROOTSIS

– Balti koostöögrupis osalemine (Rootsi-Läti ühing, Lätlaste Keskorganisatsioon Rootsis, Leedu Selts Rootsis, Svenska Odlingens Vänner)
– Frivärld, Svensk Atlantkommittén, UI, FOI jt.

 12. OSALEME RAHVUSVAHELISES KOOSTÖÖS

– Osalemine Üleilmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) juhatuses
– Korraldame rahvusvahelise Läänemere julgeoleku teemalise konverentsi

13. TOETAME ÜHISTE KINNISVARADE SÄILIMIST JA KASUTAMIST

– ürituste korraldamine Eesti Majades/Kodudes, Koitjärvel, Veskijärvel, ELA-s, Metsakodus

 14. HOIAME TIHEDAT SIDET EESTIGA

– Kontakt Eesti meedia, poliitikute ja ühiskonnategelaste, kultuuriseltside ja kodanikeühendustega