Valimised / Val

ROOTSI EESTLASTE ESINDUSKOGU
XVII VALIMISED

VAL TILL SVERIGEESTERNAS XVII REPRESENTANTSKAP

I Lõuna-Rootsi / Södra Sverige

Nr. 1 Meeme Nugin
Lund
s. 13. jaanuar 1942 Alatskivil

Olen töötav pensionär. Töötan koolis asendusõpetajana. Õpetajana olen töötanud 45 aastat. Olen abielus ja mul kolm tütart. Lõuna-Rootsi Eesti Maja tegevusega olen olnud seotud rohkem kui 30 aastat. Minu jaoks on tähtis, et eestlastel Lõuna-Rootsis oleks võimalik omavahel kokku saada ja korraldada tegevusi nii noortele kui vanadele.


Jag är pensionär men arbetar som vikarie på en skola. Jag har arbetat som lärare i 45 år, är gift och har tre döttrar. Jag har sysslat med Estniska Husets i Lund verksamhet i över 30 år. För mig är det viktigt att esterna i södra Sverige kan träffas och ordna verksamheter för både unga och gamla.

Nr. 2 Maarika Paju
Helsingborg
s. 05. jaanuar 1979 Kuressaares

Kolisin Rootsi aastal 1997, kui tulin Malmösse lapsehoidjaks. Jätkasin haridusteed Rootsis. Õppisin Lundi ülikoolis. Hetkel töötan raamatupidajana praamifirmas HH Ferries. Mul on 9aastane tütar. Osaleme Lõuna-Rootsi Eesti Maja tegevuses. Vabal ajal käin trennis ja laulan kooris. Soovin, et eesti keel ja kultuur Rootsis püsima jääksid. Õpetan oma lapsele eesti keelt ja osaleme eesti kultuurielus. Hea meelega aitan kaasa tegevuste korraldamisele ja lastele eesti keele õpetamisel


Jag flyttade till Sverige som barnflicka år 1997 och fortsatte min utbildning i Sverige. Jag studerade vid Lunds Universitet. Nu arbetar jag som ekonom vid färjerederiet HH Ferries. Jag har en nioårig dotter. Vi deltar i Sydsveriges Estniska Hus verksamhet. På fritiden tränar jag och sjunger i kör. Jag önskar att det estniska språket och kulturen bevaras i Sverige. Jag lär mitt barn estniska och vi deltar i det estniska kulturlivet. Jag hjälper gärna till i den estniska verksamheten, bland annat med att lära barn estniska.

Nr. 3 Pille Pruulmann-Vengerfeldt
Lund
s. 26. november 1978 Jõgevamaal

Olen Malmö ülikooli meedia ja kommunikatsiooniuuringute professor alates 2016 novembrist. RELi Lõuna-Rootsi osakonna tegemistes olen kaasa löönud alates perega Rootsi kolimisest 2015 suvel. Olen abielus ja mul on kolm last (poisid vanuses 13, 9 ja 5). Kuna minu väike laps on kurt, siis kuulun ka Rootsi kurtide ja kuulmiskahjustusega laste ühingusse. Tänapäeval on Kodu-Eestiga lihtne kontakti säilitada, kuid mitmekultuurilises keskkonnas on oma juuri ja keelt keerulisem elavana hoida. Oma laste pealt näen, et väiksematele lastele on eesti keeles mängukeskkonda lihtsam pakkuda kui teismelistele. Huvitava ja köitva tegevuse pakkumine on keeruline ja sageli frustreeriv väljakutse. Digitaalse inforuumi parem kasutamine ja huvitavate ülesannete kaudu just teismelistele mõeldud võrgustiku loomine võiks olla üks noorsootööks sobiv lahendus. Metsakodu suvelaagrile lisaks võiks korraldada noorte kohtumisi kal nädalavahetustel. Huvitav oleks tutvustada e-residentsust rootsieestlaskonnale. 


Jag är sedan november 2016 professor i medie- och kommunikationsstudier vid Malmö Högskola. Jag har deltagit i förbundets lokalavdelnings verksamheter sedan familjen anlände till Sverige sommaren 2015. Jag är gift och har tre barn (pojkar i åldrarna 13, 9 och 5). Eftersom mitt yngsta barn är dövt, så tillhör jag även Sveriges dövas och hörselskadades barns förening. Idag är det lätt att hålla kontakt med Estland, men det är krångligare att bevara sina rötter och sitt språk i en mångkulturell miljö. Min erfarenhet är att det är en större utmaning att erbjuda intressant och engagerande verksamhet riktat till tonåringar och lite äldre barn jämfört med möjligheterna att erbjuda de yngre barnen olika lekmöjligheter. Att utnyttja det digitala rummet och att skapa nätverk för just tonåringar kan vara en bra idé i arbetet med ungdomsfrågor. Som komplement till sommarlägren på Metsakodu kunde man ordna ungdomsträffar även på veckosluten. Det vore även spännande att presentera det estniska konceptet med digitalt medborgarskapet för sverigeesterna.

Nr. 4 Kätlin Songisepp Osasuyi
Malmö
s. 3. november 1977 Kohilas

Olen üle poole oma elust elanud Rootsis ja Taanis. Viimased 6 a olen elanud koos abikaasa ja kolme lapsega Malmös. Löön usinasti kaasa Lõuna-Rootsi Eesti Maja tegevuses, eriti köögis. Elukutselt olen kokk. Olles kolme lapse ema, pean tähtsaks eesti keele ja kultuuri õpetamist lastele ning soovin aidata organiseerida laste tegevust Lõuna-Rootsis.


Jag har levt över halva livet i Sverige och Danmark. De senaste sex åren har jag levt med min make och tre barn i Malmö. Jag är mycket aktiv i Sydsveriges Estniska Hus verksamhet, speciellt i köket. Jag är kock till yrket. Som trebarnsmor tycker jag det är viktigt att lära barnen estniska och estnisk kultur och jag vill bidra till att ordna barnverksamhet i södra Sverige.

Nr. 5 Eevi Voit
Lund
s. 7. juuni 1963 Pärnumaal

Olen Lundis asuva Lõuna-Rootsi Eesti Maja ühingu esimees ja REL juhatuse liige ning osalen keele- ja kultuurikomisjoni töös. Elukutselt olen pagar-kondiiter. Soovin aidata säilitada eesti keelt ja kultuuri ning jätkuvalt lüüa aktiivselt kaasa Lundi Eesti Maja tegevuses.


Jag är ordförande för Sydsveriges Estniska Hus i Lund och styrelsemedlem i Riksförbundet och deltar i arbetet inom utskottet för språk- och kulturfrågor. Jag är bagare och konditor. Jag vill hjälpa till med att bevara det estniska språket och kulturen och fortsätta medverka aktivt i Estniska Husets verksamhet.

II Lääne-Rootsi / Västra Sverige

Nr. 6 Kaja Jakobsen
Billdal
s. 2. veebruar 1974 Kuressaares

Ligi 20 aastat olen elanud Göteborgis, kus elan oma abikaasa, kahe lapse ja kassiga. Palgatööd teen ühes Rootsi suuremas ametiasutuses, kus koolitan töötajaid ja arendan asutuse tegevust. Võõrsil olles on eestlus olnud südameasjaks ja soov edasi anda oma juuri lastele tugev. Sellepärast asutasin koos teiste lastevanematega 7 aastat tagasi Eesti Keeleklubi Göteborgis, mis pakub lastele keeleõpet läbi vestluse, laulu ja mängu. Olen selle esimees tänaseni. Viimased 4 a olen kuulunud REL Esinduskogusse ja juhatusse ning REL Göteborgi osakonna juhatusse. Selleks, et eestlus edasi elaks ja areneks, peame seda oma lastele ja noortele üle kandma, tekitama neis huvi oma juurte vastu. Soovin anda oma panuse, et lastel/noortel oleks huvitavaid kultuuriüritusi, et neil oleks kohtumispaik, kus üksteisega tutvuda, ja arendada oma teadmisi/oskusi eesti kultuuris ja keeles.


Jag har bott nästan tjugo år i Göteborg. Där bor jag med min make, två barn och en katt. Jag arbetar vid en större svensk myndighet där jag utbildar medarbetarna och utvecklar myndighetens verksamhet. Livet i utlandet har gjort att det estniska har blivit en angelägen hjärtesak och skapat en önskan att förmedla mitt ursprung till barnen. Därför startade jag för sju år sedan Estniska Språkklubben i Göteborg tillsammans med andra föräldrar, för att genom tal, sång och lek ge barnen språkundervisning. Jag är fortfarande klubbens ordförande. De senaste fyra åren har jag tillhört Riksförbundets representantskap och styrelsen för förbundets lokalavdelning i Göteborg. För att den estniska verksamheten ska bestå och utvecklas måste vi förmedla den till barn och ungdomar och väcka deras intresse för sina rötter. Jag vill bidra till att det ska finnas intressanta kulturarrangemang för barn och ungdomar, att de har en mötesplats där de kan lära känna varandra och utveckla kunskap och förmåga om språk och kultur.

Nr. 7 Meeri Lepik
Mölndal
s. 11. september 1974 Bergsjönis

Olen REL tegevuses aktiivselt kaasa löönud üle 20 aasta. Olen REL Göteborgi esimees ja REL juhatuse liige. Lisaks olen Koitjärve juhatuses ning laulan Göteborgi Eesti Segakooris. Soovin, et eestlased saaksid hoida sidet teineteisega ja tunda rõõmu oma kultuurist.


Jag har varit aktiv inom Riksförbundet i över tjugo år. Jag är ordförande för förbundets lokalavdelning i Göteborg och är medlem i Riksförbundets styrelse. Dessutom tillhör jag Koitjärves styrelse och sjunger i Göteborgs Estniska Kör. Jag önskar att esterna håller kontakt med varandra och känner glädje över sin kultur.

Nr. 8 Aho Rebas
Mölndal
s. 17. juuli 1946 Boråsis

Olen m.h. Estivali Ühingu ja Eesti Laste Abistamisühingu (ELA) esimees, olen olnud Rootsi Eestlaste Liidu (REL) esimees 2003-2006 ja 2012-2013, veel pikemalt abiesimees. Olen töötanud kaua õpetajana, Göteborgi Eesti Kooli direktorina ja Partille linna kultuuri ja vabaajavalitsuse juhina. Olen kaua olnud Esinduskogu saadik ning Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) esindaja Eestis, kus olen ka olnud EV Kaitseväe peainspektor ning Kaitseväe luure ja vastuluure ülem, Riigikantselei ja mitme EV ministeeriumi nõunik. Olen avaldanud kümmekond eestikeelset raamatut ja pean tähtsaks kontakte Eestiga ja globaalse eestlusega.


Jag är bl.a. ordförande för Föreningen Estival och för Hjälpföreningen för estniska barn, ELA. Jag har varit ordförande för Sverigeesternas Riksförbund åren 2003 – 2006 samt 2012 – 2013. Jag har arbetat som lärare och kommunal förvaltningschef. Jag har länge varit delegat vid förbundets representantskap och Estniska Världsrådets, ÜEKN, representant i Estland. Jag har varit Estlands försvarsinspektör, chef för Estlands militära säkerhets- och underrättelsetjänst, rektor för Estniska Skolan i Göteborg och departementsråd vid Regeringskansliet och flera ministerier i Estland. Jag har publicerat ett tiotal böcker på estniska och anser att det är viktigt att ha goda kontakter med Estland och med ester över hela världen.

Nr. 9 Hain Rebas
Göteborg

s. 23. jaanuaril 1944 Tallinnas

Olen professor emeritus ja Eesti Vabariigi endine kaitseminister. Mind huvitab väga Välis-Eesti meedia. Mind köidab kultuur ja poliitika.


Jag är professor emeritus och f.d. försvarsminister i Estland. Jag är mycket intresserad av utlandsesternas medier och jag fängslas av kultur och politik.

Nr. 10 Leana Salu
Sävedalen
s. 15. aprill 1953 Kuressaares

Olen muusikapedagoog ja koorijuht. Muusikalise kõrghariduse omandasin Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias. Mul on kolm last ja kuus lapselast. Olen Göteborgi Eesti Segakoori dirigent. Mind huvitab muusika, kirjandus, film, aiandus, ajalugu ja poliitika. Olen REL Göteborgi juhatuse liige ning olen juhatanud paljusid Göteborgi eesti koore. Soovin hoida, arendada ja tutvustada Eesti kultuuri Rootsis ning tegeleda Eestisse tagasipöördumise küsimustega.


Jag är musikpedagog och kördirigent. Musikalisk högskoleutbildning fick jag vid Estlands Musik- och Teaterakademi. Jag har tre barn och sex barnbarn. Jag är dirigent för Göteborgs Estniska Kör. Jag är intresserad av musik, litteratur, film, trädgårdsskötsel, historia och politik. Jag tillhör styrelsen för Riksförbundets lokalavdelning i Göteborg och har lett många av göteborgsesternas körer. Jag vill bevara, utveckla och presentera estnisk kultur i Sverige och syssla med frågor som berör återvändande.

Nr. 11 Aili Salve
Sandared

17. juulil 1957 Hiiumaal

Minu juured on sügaval Hiiumaa ja Harjumaa pinnas. Mul on kaks täiskasvanud tütart, kes elavad Tartus. Rootsi tõi mind elukaaslane 18 aastat tagasi. Need aastad on avardanud mu maailmapilti, karastanud mõtteviisi ja andnud võimaluse kohtuda paljude huvitavate inimestega. Leiba teenin õpetajana Jönköpingis. Rootsi Eestlaste Liidus olen osalenud üle 10 aasta, saadikuna kahes Esinduskogus ja viimased aastad REL juhatuses. Olen REL Boråsi üks asutajaliikmetest ja ka Eesti Keele Selts Boråsis asutajaliige. Soovin kaasa aidata, et REL kujuneks Rootsis elavatele eestlastele endastmõistetavaks organisatsiooniks, kuhu kuuluda, et meie hääl oleks võrdselt kuulda nii suurtes linnades kui väiksemates kohtades. Eriti tähtsaks pean eesti keele säilitamise ja õpetamise toetamist nii nõuga kui ka majanduslikult, et ka kaugetes kohtades elavad eesti juurtega pered ei tunneks end mahajäetuna.


Mina rötter finns djupt i Dagös jord. Jag har två vuxna döttrar som bor i Tartu. Jag kom till Sverige med min livskamrat för 18 år sedan. Dessa år har vidgat min världsuppfattning, härdat tankeförmågan och gett möjligheter att träffa många intressanta människor. Jag arbetar som lärare i Jönköping. Jag har deltagit i Riksförbundets verksamhet över tio år, som delegat i representantskapet i två omgångar och som styrelseledamot de senaste åren. Jag är en av grundarna till förbundets lokalavdelning i Borås och även grundare till Estniska Språksällskapet i Borås. Jag vill bidra till att Riksförbundet blir en organisation som självklart engagerar alla sverigeester och att vår röst hörs både i storstäder och på mindre orter. Särskilt viktigt tycker jag det är att ekonomiskt, och på annat sätt, stödja bevarandet och lärandet av det estniska språket, så att även familjer med estniska rötter som bor i på mer avlägsna orter inte känner sig övergivna.

III Kesk-Rootsi / Mellersta Sverige

Nr. 12 Kee Kallastu
Västerås
s. 6. september 1970 Tallinnas

Olen sündinud Tallinnas, kuid üles kasvanud Saaremaal ning hingelt saarlane. Mul on kaks poega. Töötan allhankijana Region Uppsalas. Armastan loodust ja reisimist ning lävimist toredate inimestega. Olin XVI Esinduskogu saadik ja REL juhatuse liige. Tähtsaim on minu jaoks leida eestlasi oma ümbruskonnas, et ühiselt eesti keelt ja kultuuri hoida ja järgnevale põlvkonnale edasi anda.


Jag är född i Tallinn, men har vuxit upp på Ösel och känner mig som en riktig Ösel-bo. Jag har två söner. Jag arbetar som inköpare i Region Uppsala. Jag älskar naturen och resor och att umgås med trevliga människor. Jag var delegat vid Riksförbundets XVI representantskap och medlem i förbundets styrelse. Det viktigaste för mig är att finna ester i min omgivning, att tillsammans bevara det estniska språket och kulturen och att förmedla dessa till kommande generationer.

Nr. 13 Merike Lundström
Eskilstuna
19. august 1947 Södertälje

Olen kaua töötanud laekurina ja vahel ka sekretärina Eskilstuna Eesti Seltsis ja olen asjaajaja EELK Eskilstuna koguduses. Soovin jätkuvalt olla Eskilstuna Eesti organisatsioonides abistaja.


Jag har länge varit kassör och ibland även sekreterare i Estniska Föreningen i Eskilstuna och är aktiv inom Eskilstunas estniska lutherska församling. Jag vill fortsätta att hjälpa de estniska organisationerna i Eskilstuna.

Nr. 14 Mihkel Nõmm
Eskilstuna
s. 25. august 1950 Eskilstuna kloster

Olen pensionil majandusinimene. Mind huvitab Eesti ajalugu. Osalen Eskilstuna seltsitegevuses ja kannan hoolt eestlaste arhiivi eest Eskilstunas. Lisaks olen REL Kesk-Rootsi osakonna laekur. Soovin jätkata rootsieestlaste ajaloo uurimist ning kirja panemist. 


Jag är pensionerad ekonom. Jag är intresserad av Estlands historia. Jag deltar i Eskilstunas föreningsliv och har hand om esternas arkiv i Eskilstuna. Dessutom är jag kassör för förbundets lokalavdelning i centrala Sverige. Jag vill fortsätta med att studera och nedteckna esternas historia i Sverige.

IV Ida-Rootsi / Östra Sverige

Nr. 15 Birgit Ellermäe
Linköping
s. 1976 Sakus

Olen töötanud kolm aastat Linköpingis eesti keele õpetajana. Tallinna Tehnikaülikoolist on mul tehnikateaduste bakalaureus ja Tallinna Ülikoolist kasvatusteaduste magister. Hetkel olen 8kuuse pesamunaga kodus. Olin XVI Esinduskogu saadik ja REL juhatuse liige ning REL Östergötlandi esimees. Lisaks olen ka Norrköpingi Eesti Perede ja Pensionäride Ühingu juhatuses. Soovin kaasa lüüa Eestisse tagasipöördumise komisjoni ja eesti keele ning kultuuri komisjonis.


Jag har arbetat tre år som lärare i estniska i Linköping. Jag har en teknologie kandidatexamen från Tallinns Tekniska Högskola och en magisterexamen från Tallinns Universitet. För närvarande är jag hemma med min åtta månader gamla dotter. Jag var delegat vid Riksförbundets XVI representantskap, medlem i förbundets styrelse och ordförande för förbundets lokalavdelning i Östergötland. Dessutom tillhör jag styrelsen för Norrköpings Estniska Familje- och Pensionärsförening. Jag vill delta i utskottet för information om att flytta till Estland och utskottet för språk- och kulturfrågor.

Nr. 15 Liine Jaanivald
Norrköping
s. 18. september 1982 Linköpingis

Olen jurist ja töötan kohtus. Olin XVI Esinduskogu saadik ja REL Östergötlandi juhatuse liige. Löön kaasa ka Norrköpingi Eesti Perede ja Pensionäride ühingus. Suvised tipphetked veedan rootsieestlaste suvekodus. Tahan eriti panustada selle heaks, et organisatsioonidevahelist koostööd täiustada ja ka tagada seda, et jätkuvalt on olemas rootsieestlaste omad Eesti Majad, vabaõhupiirkonnad ja teised pesapaigad, kus me saame alaliselt koos käia. Need meetmed on erilise tähtusega selleks, et suudaksime hoida ja arendada oma väliseesti võrgustikku ja kultuuripärandit.


Jag var delegat vid Riksförbundets XVI representantskap och medlem i styrelsen för förbundets lokalavdelning i Östergötland. Dessutom tillhör jag styrelsen för Norrköpings Estniska Familje- och Pensionärsförening. Somrarna tillbringar jag på sverigeesternas sommarkollo på Metsakodu. Jag vill särskilt bidra till att stärka samarbetet mellan olika organisationer och arbeta för att våra olika mötesplatser, såsom Estniska Hus, friluftsområden m.m. kan bevaras och utvecklas. Dessa platser är avgörande för att vi ska kunna behålla och utveckla vårt utlandsestniska kontaktnät och kulturarv.

Nr. 16 Riina Noodapera
Hemse, Gotland
s. 25. aprill 1952 Brännkyrka, Stockholm

Olen teise põlvkonna eestlane Rootsis ja Eesti aukonsul Gotlandil aastast 2012. REL Gotlandi esinaine alates 2008.Töötan maaelunõustamise küsimustega Maa-arengu keskuses Gotlandil ja olen aktiivne külaliikumises Hemses. Tegelen peamiselt ELi poolt rahastatud arenguprojektidega. Võtan vastu Eestist gruppe, koostan programme, tõlgin ja olen neile giidiks. Suviti võtan vastu Eestist turiste Visbys/Gotlandil ja teen ekskursioone. Olen abielus. Mul on kaks täiskasvanud tütart ja kaks lapselast ning koer Winnie. Olen aastaid olnud Esinduskogu saadik, REL juhatuse liige ja aseesimees. Olen pidanud Eesti majas loenguid leivast, hapendamisest jm teemadel. Organiseerin üritusi nii Gotlandil kui mujal. Soovin jätkuvalt aktiivselt osaleda poliitika ja välisküsimuste komisjonis. Tähtis on rääkida Eestist rootslastele ja Rootsist eestlastele. Oluline on alles hoida meie kultuuri eriti toidukultuuri;  pidada loenguid eesti poliitilisest ajaloost, meelde tuletada seda mis lähipiirkonnas toimunud; korraldada näituseid, filmietendusi koos sobivate partneritega; teavitada kohalikes lehtedes mida eestlased Gotlandil teevad; täita REL Gotlandi weebilehte uudiste, reportaazide ja muuga mis meid puudutab; jagada kogemusi teistega.


Jag tillhör andra generationen ester i Sverige och är estnisk honorärkonsul på Gotland sedan år 2012. Är ordförande för Riksförbundets lokalavdelning på Gotland sedan år 2008. Jag arbetar som landsbygdsrådgivare på Gotland och är aktiv i byverksamheten i Hemse. Jag sysslar mest med EU-finansierade utvecklingsprojekt. Jag tar emot grupper från Estland, arrangerar program, tolkar och guidar. På somrarna tar jag emot turister från Estland och ordnar utflykter. Jag är gift och har två vuxna döttrar, två barnbarn och hunden Winnie. Jag har i många år varit delegat vid Riksförbundets representantskap, styrelsemedlem och vice ordförande. Jag har hållit föredrag i Estniska Huset i Stockholm, bl.a. om surdegsbröd. Jag organiserar arrangemang både på Gotland och på andra platser. Jag vill även i fortsättningen verka i utskottet för politiska och internationella frågor. Det är viktigt att berätta om Estland för svenskar och om Sverige för ester. Det är också viktigt att bevara vår kultur, särskilt matkulturen, samt att hålla föredrag om Estlands politiska historia, att påminna om vad som har hänt i närområdet, arrangera utställningar, filmförevisningar med lämpliga samarbetspartners, att i lokalpressen beskriva vad esterna gör, att uppdatera förbundets Gotlandssida på Internet med nyheter, reportage och annat som berör oss och att dela erfarenheter med andra.

Nr 17 Indrek Saar
Visby, Gotland
s. 7. detsember 1979 Oisu vald

Töötan ja elan Gotlandil alates 2009 aastast koos oma 12aastase tütre ja elukaaslasega. Töökohaks on oma firma, mis tegeleb infotehnoloogia ja tehniliste erilahendustega. Nõu ja jöuga aitan kaasa seal, kus tarvis. Üks viimaseid üritusi, kus kaasa lõin, oli Island Games 2017, kus olin Eesti delegatsiooni vastuvõtja ja saadik Gotlandil. Eriti pakub huvi maadevahelise infovahetuse ja turismi arendamine. RELis on olen uus. Olen valmis kaasa lööma nii Eestisse tagasipöördumise infokomisjonis, keele- ja kultuurikomisjonis, noorsootöökomisjoni kui ka poliitika ja rahvusvahelise koostöö komisjonis.


Jag arbetar och bor på Gotland sedan år 2009 tillsammans med min 12-åriga dotter och min livskamrat. Jag driver ett eget företag som sysslar med IT och tekniska speciallösningar. Jag hjälper till med råd och dåd där det behövs. Ett av de senaste arrangemangen där jag deltog var Island Games år 2017, där jag tog emot och representerade Estlands delegation på Gotland. Jag är särskilt intresserad av att utveckla internationellt informationsutbyte och turism. Jag är ny i Riksförbundet. Jag skulle vilja medverka i utskottet för information om flytt till Estland, utskottet för språk- och kulturfrågor, utskottet för ungdomsfrågor och utskottet för politiska och internationella frågor.

V Stockholm

Nr. 18 Jaak Akker
Upplands Väsby
s. 21. veebruar 1954 Norrköpingis

Töötan IT-konsultandina. Löön kaasa REL Stockholmi juhatuses, laulan Stockholmi Eesti Segakooris ja olen korporatsiooni EÜS iliige. Esinduskogu saadik olen olnud alates 1978, REL esimees 2006-2012, REL laekur viimased 5 aastat, hetkel Eestisse kolimise komisjoni esimees. RELi tegevuse rõhkpunkt peaks olema kultuuriküsimustel, peamiselt Eesti tutvustamine eestlastele Rootsis.


Jag arbetar som IT-konsult. Jag deltar i styrelsen för Riksförbundets lokalavdelning i Stockholm, sjunger i Stockholms Estniska Kör och tillhör Akademiska Sällskapet EÜS. Jag har tillhört representantskapet sedan år 1978, varit förbundets ordförande åren 2006 – 2012, kassör de senaste sex åren och är f.n. ordförande för utskottet för information om flytt till Estland. Riksförbundets huvudsakliga verksamhet bör handla om kulturfrågor, framför allt att presentera Estland för esterna i Sverige.

Nr. 19 Malle Granlund
Stockholm
s. 8. august 1970 Rakveres

 

Olen 48aastane ja mul on 2 last. Töötan EASi Estland Visit Estonia FB lehe (~10 000 lugejat) Rootsi turu sisuhaldurina ja minu südameasi on Eesti tutvustamine rootslastele. Töötan ka Stockholmis autoriseeritud giidina. Sageli sõidan Rootsi turismigruppidega ka Eestisse ja teistesse Balti riikidesse. Elan tempokat elu. Kui aega jääb, siis veedan selle jõusaalis või jooksurajal. Samas leiab mind tihti ka kontserdi- või näitusesaalist. Soovin anda oma panuse, et rootsieestlased ei unustaks oma juuri ja kultuuri.


Jag är 48 år gammal och har två barn. Jag arbetar som webmaster vid Enterprise Estonia, EAS, Visit Estonia. Den svenska facebook-sidan som jag ansvarar för har ungefär 10 000 läsare. Min hjärtesak är att presentera Estland för svenskarna. Jag arbetar även som auktoriserad guide i Stockholm. Ofta åker jag med svenska turistgrupper till Estland och de andra baltiska länderna. Jag har ett intensivt liv. När jag får tid över tillbringar jag den i löpspåret eller på gymmet. Man kan även hitta mig i konsertsalar och på muséer. Jag vill bidra till att sverigeesterna inte glömmer sina rötter och sin kultur.

Nr. 20 Ilona Jenkins
Vällingby
s. 4. jaanuar 1989 Tartus

Olen Noarootsi Gümnaasiumi kasvandik ja omandanud Eesti Kunstiakadeemias Tekstiilidisaini eriala. Ligi 5 aastat olen töötanud ühes Rootsi väikefirmas disainerina ning rootsieestlaste kogukonnas olnud aktiivne 1,5 aastat. REL Stockholmi juhatuses olen aidanud korraldada jõululaatasid, EV taasiseseisvumispäeva tähistamist ja muinastulede ööd Djurgårdenil. Laulan Stockholmi Eesti Segakooris. Olen abielus ameeriklasest Eesti fänniga. Mind huvitab küsimus – kuidas kaasata rohkem rootsieestlasi REL organisatsioonide üritustesse ja kuidas muuta Eesti Maja atraktiivsemaks Stockholmis elavatele eesti noortele.


Jag har gått på Nuckö gymnasium och har studerat textildesign på Estlands Konstakademi. Sedan snart fem år tillbaka arbetar jag på ett svenskt småföretag som designer. Jag har varit aktiv bland sverigeesterna i 1,5 år. I styrelsen för Riksförbundets lokalavdelning i Stockholm har jag hjälpt till att anordna julmarknader, nationaldagsfirande och forneldsnatt på Djurgården. Jag sjunger i Stockholms Estniska Kör. Jag är gift med en amerikansk Estlandsvän. Jag är intresserad av hur man kan engagera fler sverigeester i föreningslivet och hur man kan göra ungdomsverksamheten i Estniska Huset i Stockholm mera attraktiv.

Nr. 21 Rein Jüriado
Bromma
s. 23. jaanuaril 1977 Tartus

Olen olnud Stockholmi Eesti Segakoori juhatuse esimees, hetkel olen aseesimees. Samuti osalesin Estivali avakontserdi korraldamisel ning aitasin tuua Rootsi näituse Eesti läbi 100 silmapaari. Põhitööna olen Rootsi riigiametnik ning tegelen transpordi ja innovatsiooni teemadega. Olen lõpetanud Tartu ülikooli ning kaitsnud doktorikraadi Stockholmi ülikoolis. Mulle pakuvad huvi majandusküsimused ja kultuur. Samuti soovin anda oma panuse, et parandada Eesti kuvandit Rootsis. Esinduskogu saadikuna lööksin kaasa majanduskomisjonis.


Jag har varit ordförande för Stockholms Estniska Kör och är nu vice ordförande. Jag deltog i arrangerandet av Estivalens inledningskonsert “Sounds of Estonia” tidigare i år och bidrog till att få utställningen ”Estland genom 100 par ögon” till Sverige. Jag arbetar som statstjänsteman och sysslar med transporter och innovation. Jag har en examen från Universitetet i Tartu och en doktorsexamen från Stockholms Universitet. Jag är intresserad av ekonomifrågor och kultur. Jag vill  bidra till att höja Estlands anseende i Sverige. I Riksförbundets representantskap vill jag medverka i utskottet för ekonomiska frågor.

Nr. 22 Krista Kampus
Lidingö
s. 8. september 1962 Lihulas

Töötan alates 2012 Läänemeremaade Nõukogus (LMN) säästva arengu üksuse juhina. Minu lesanne on koordineerida 11 Läänemere riigi koostööd jätkusuutliku arengu alal. Juhin ka EL Läänemerestrateegia kliimamuutuste- alast regionaalset koostööd. Oma suurimaks saavutuseks pean Läänemereregiooni säästva arengu tegevuskava väljatöötamist, mis kinnitati välisministrite poolt eelmise aasta juunis, regionaalse kliimaplatvormi ellukutsumist ning säästva arengu liidriprogrammi algatamist. Enne Rootsi tulekut töötasin siseministeeriumis, kus tegelesin kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitikaga ning alates 2004 vastutasin EL territoriaalse koostöö, EL- Venemaa vaheliste koostööprogrammide ning EL Läänemerestrateegia koordineerimise eest. Olen abielus, mul on kaks täiskasvanud last, kellest üks elab Eestis ja teine UKs. Mu esimene kõrgharidus on lavastamises, seepärast armastan kultuuri ja kõike, mis selle sisse mahub. Pean oluliseks, et REL toimiks ühendava sillana kahe riigi vahel, aitaks kaasa üksteise mõistmisele, Eesti maine parandamisele Rootsis, tutvustaks eestlastele Rootsi väärtusruumi, looks toetava keskkonna rootsieestlaste kogukonnale ning esindaks eestlaste huve Rootsis.


Jag arbetar sedan år 2012 i Council of the Baltic Sea States, LMN, som ledare för en hållbar utveckling. Uppgiften innebär att samordna elva östersjöländers samarbete för hållbar utveckling. Jag leder också EU-samarbetet kring utarbetandet av Östersjöregionens plan för hållbar utveckling, skapandet av en regional klimatplattform samt att skapa ett pilotprogram för hållbar utveckling. Innan jag kom till Sverige arbetade jag på Estlands Inrikesministerium där jag sysslade med kommun- och regionalpolitik och från år 2004 ansvarade jag för EU:s territoriella samarbete, EU:s samarbetsprogram med Ryssland och för samordnandet av EU:s Östersjöstrategi. Jag är gift och har två vuxna barn, varav ett bor i Estland och ett i UK. Min första högskoleutbildning var i regi, varför jag älskar kultur och allt som ingår däri. Jag tycker det är viktigt att Riksförbundet fungerar som en enande bro mellan två nationer och bidrar till ömsesidig förståelse, till att höja Estlands anseende i Sverige, att presentera svenska värderingar för ester, att skapa en stödjande gemenskap för sverigeesterna och representera esterna i Sverige.

Nr. 23 Inga Leesment
Järfälla
s. 18. jaanuaril 1980 Petserimaal

Hariduselt olen magistrikraadiga muusikaõpetaja ja koorijuht. Olen antud tööd teinud Eestis 4 aastat, käinud oma õpilaskooriga Laulupeol, lisaks olnud klassijuhataja, akordioni- ning klaveriõpetaja. Rootsis töötan emakeeleõpetajana ehk õpetan eesti lastele Rootsi koolides eesti keelt. Antud ametis läheb neljas aasta, iga aastaga tuleb mõni kool lisaks ning sel aastal olen jõudnud enda rekordini- 27 erinevat kooli. Lisaks alustasin eelmisel aastal õpingutega, laulan Stockholmi Eesti Segakooris, löön kaasa erinevates organisatsioonides, olles abiks kultuuriürituste korraldamisel. Olin Estival 2018 aseesimees, galaõhtu korraldusmeeskonna liige. Aastatel 2013–2015 ning aastast 2018 REL Stockholmi esimees. XVI Esinduskogu saadik. Peres kasvab üks laps, kes käib Stockholmi Eesti Koolis. Minu jaoks on tähtis heatahtlik eestlus, aktiivne ning kõigile vanustele suunatud kultuurielu, oma emakeele hoidmine.


Till yrket är jag musiklärare och körledare med en magisterexamen. Jag arbetade som det under fyra år i Estland, där jag bl.a. följde min elevkör till Sångfestivalen. Jag har dessutom varit klassföreståndare och dragspels- och pianolärare. I Sverige arbetar jag som hemspråkslärare, d.v.s. jag lär ut estniska till barn i svenska skolor. Det har jag gjort under fyra år. Varje år tillkommer någon skola och i år slår jag personligt rekord med 27 skolor. Dessutom har jag börjat studera igen, sjunger i Stockholms Estniska Kör, är aktiv i olika organisationer och är till hjälp vid kulturarrangemang. Jag var vice ordförande för Estival 2018 och deltog i genomförandet av Galakvällen. Åren 2013 – 15 samt sedan 2018 är jag vice ordförande för Riksförbundets lokalavdelning i Stockholm. Jag var delegat vid XVI representantskap. I familjen finns ett barn som går i Stockholms Estniska Skola. Jag tycker det är viktigt med en välvillig estnisk gemenskap, ett aktivt och till alla åldrar riktat kulturliv och att värna sitt modersmål.

Nr. 24 Annika Luik
Ursvik
s. 8. november 1978 Otepääl

Rootsi kolisin 1997. a, et õppida Stockholmi ülikooli õigusteaduskonnas. Pärast õpinguid jäin Rootsi. Töötan maksu- ja kindlustusjuristina Skandias ning mul on 9 aastat töökogemust ka revisjonibüroost Grant Thornton. Mulle meeldib sport, kultuur ja poliitika. RELis olen uus. Esinduskogu saadikuna olen valmis rakendama end RELi juriidiliste küsimuste komisjonis ja ka poliitika komisjonis.


Jag flyttade från Estland år 1997 för att studera juridik vid Stockholms Universitet. Efter studierna blev jag kvar i Sverige. Jag arbetar som skatte- och försäkringsjurist vid Skandia och jag har åtta års erfarenhet av arbete på revisionsbyrån Grant Thornton. Jag gillar sport, kultur och politik. Jag är ny i Riksförbundet. I utskottsarbetet är jag intresserad av att arbeta med juridiska och politiska frågor.

Nr. 25 Ülla-Karin Nurm
Lidingö
s. 23. aprill 1964 Eestis

Juhin Stockholmis asuvat Põhjamõõtme Tervise ja Heaolu Partnerluse Sekretariaati (Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Wellbeing). Selle pika nime taga on põhjala riikidevaheline koostöö tervisevaldkonnas. Hariduselt olen lastearst ja rahvatervise ekspert. Peres on kolm last ja kaks lapselast. Laulan Stockholmi Eesti Segakooris. Varem tantsisin Virvelis ning olin selle asutamise juures. Olen kaasa löönud Stockholmi Eesti Kooli lastevanematekogu töös. Mind huvitab kultuurialane koostöö teiste Läänemere riikidega.


Jag leder Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Wellbeing i Stockholm. Bakom detta långa namn döljer sig de nordiska ländernas samarbete i hälsofrågor. Till yrket är jag barnläkare och folkhälsoexpert. I familjen finns tre barn och två barnbarn. Jag sjunger i Stockholms Estniska Kör. Förr dansade jag i folkdanslaget Virvel och var en av grundarna. Jag har medverkat i föräldraverksamheten vid Estniska Skolan i Stockholm. Jag är intresserad av kulturellt samarbete med de andra nordiska länderna.

Nr. 26 Hendrik Nyman
Märsta
s. 5. august 1960 Uppsalas

Olen ajaloo-, ühiskonnateaduse ning rootsi keele õpetaja. Abielus, kolme täiskasvanud lapse isa. Aktiivne Rootsi Liberaalide erakonnas, kohaliku linnavolikogu liige Sigtunas. Huvid: poliitika, kirjandus, reisimine. Olin XVI Esinduskogu saadik ja aasta ka REL Stockholmi juhatuses. Soovin tugevdada sidemeid sõjaaegsete pagulaste järeltulijate ja hiljem saabunud eestlaste vahel. Tugevdada kultuurilisi sidemeid siinsete ja kodumaa eestlaste vahel. Dokumenteerida siinsete eestlaste ajalugu ja mälestusi.


Jag är lärare i historia, samhällskunskap och svenska. Jag är gift och har tre vuxna barn. Jag är aktiv i det politiska partiet Liberalerna och är ledamot i kommunfullmäktige i Sigtuna. Intressen: politik, litteratur, resor. Jag var delegat vid Riksförbundets XVI representantskap och har under ett år varit medlem av Stockholms lokalavdelnings styrelse. Jag vill stärka kontakterna mellan flyktingarnas efterkommande och dem som har kommit till Sverige senare. Jag vill även stärka de kulturella banden mellan esterna här och i hemlandet samt dokumentera sverigeesternas historia och minnen.

Nr. 27 Mart Nyman
Stockholm
s. 25. juuli 1966 Rootsis

Töötan kriminaalpolitseinikuna. Vabal ajal tantsin rahvatantsu Stockholmi rahvatantsurühmas Virvel. Suvel aitan korraldada Suvekodu Metsakodus, olles peamiselt skautlike tegevuste juht. Mul on kaks tütart, kes õpivad Stockholmi Eesti Koolis. Olin REL XVI Esinduskogu saadik ja tegutsesin noortetoimkonnas. Lapsena olin nö Kungla laps ja skaut, Kalevi lipkonna juht aastatel 1989–1994.  Pean oluliseks Eesti vabaõhupiirkondade säilimist ja noorsootegevuse arendamist.


Jag arbetar som kriminalpolis och på fritiden dansar jag folkdans i folkdanslaget Virvel. På somrarna hjälper jag till att arrangera sommarkollo på Metsakodu och leder oftast scoutbetonad verksamhet. Jag har två döttrar som går i Estniska Skolan i Stockholm. Jag var delegat vid Riksförbundets XVI representantskap och har varit verksam i utskottet för ungdomsfrågor. Som barn vistades jag på kollot Kungla och var som scout chef för Kalevs scoutkår åren 1989 – 94. Jag tycker att det är viktigt att bevara friluftsområdena och att utveckla ungdomsverksamheten.

Nr. 28 Ivar Paljak
Stockholm
s. 14. november 1931 Tallinnas

Olen pensionär, tehnikateaduste doktor, Eesti Kultuuri Koondise esimees, Eesti Teaduslik Selts Rootsis juhatuse liige, REL Esinduskogu saadik alates 2000, REL keelekomisjoni liige. EV Riigivapi IV klassi orden 2000. EV Eksiilvalitsuse liige 1985–92 “Lapsi”: kaks (55- ja 60aastased). Minu jaoks on olulised eesti rahvusgrupi Rootsis säilitamise küsimused ja eesti ajakirjandusega seotud küsimused Rootsis.


Jag är pensionär, teknologie doktor och ordförande för Estniska Kultursamfundet samt styrelseledamot i Estniska Vetenskapssällskapet i Sverige. Jag har varit delegat vid Riksförbundets representantskap sedan år 2000 och medlem i utskottet för språkfrågor. Jag erhöll Estlands riksvapens orden av IV graden år 2000. Jag var minister i Estlands exilregering åren 1985 – 92 och har två barn, 55 och 60 år gamla. Jag tycker att frågor som rör den estniska verksamhetens framtid i Sverige och de estniska medierna i Sverige är viktiga.

Nr. 29 Piia Paljak Särlefalk
Huddinge
s. 5. mai 1963 Stockholmis

Olen sügisest 2018 Stockholmi Eesti Kooli direktor. Mul on kaks last, kes ka on käinud Eesti Koolis ja olen ise seal töötanud 31 aastat õpetajana ja õppealajuhatajana. Oma vabal ajal laulan laulugrupis Sweedest Song. Olen Estivali ühingu liige ja selles korraldanud Galaõhtuid, pühitsedes Eesti 95. ja 100. aasta juubeleid. Rootsieestlaskonna heaks soovin kaasa aidata sellega, et eesti noortel oleks kohtumisvõimalusi omavahel ja et saaksime tagasi meelitada eestlasi, kes pole kaua eestlusega tegutsenud.


Jag är rektor för Estniska skolan i Stockholm från och med hösten 2018. Jag har två barn som också har gått i Estniska Skolan och jag har arbetat där som lärare och studierektor i 31 år. På min fritid sjunger jag i sånggruppen Sweedest Song. Jag är medlem i Föreningen Estival och har arrangerat Estivalernas galakvällar när vi har firat Estlands 95- och 100-årsjubileer. Bland sverigeesterna vill jag medverka till att ungdomar ges möjligheter att träffa varandra och att vi lyckas locka tillbaka de sverigeester som inte längre deltar i esternas verksamhet.

Nr. 30 Pärtel-Peeter Pere
Stockholm
s. 19. detsember 1985 Tallinnas

Olen ettevõtja, endine välispoliitika nõunik Euroopa Parlamendis. Mul on 2 last, kirjutan muusikat (Spotifys on album). Oleks väga hea ehitada sildu Eesti ja Rootsi vahel, et majandussuhteid elavdada ning et Eestis populariseerida rootsi keele oskust. Ma olen proovinud käivitada Tallinnas rootsikeelset lasteaaeda, aga see on väga raske. Sooviksin kontakte ja ehk isegi abi sellega. RELis olen uus. Esinduskogus lööksin kaasa poliitika- ja rahvusvahelise koostöö komisjonis.


Jag är företagare och f.d. utrikespolitisk rådgivare i Europaparlamentet. Jag har två barn och skapar musik (har album i Spotify). Det vore väldigt bra att bygga broar mellan Estland och Sverige för att stärka de ekonomiska relationerna och för att öka intresset för det svenska språket i Estland. Jag har försökt starta ett svenskspråkigt daghem i Tallinn, men det är mycket svårt. Jag behöver kontakter och hjälp med detta. Jag är ny i Riksförbundet. I representantskapet vill jag delta i utskottet för politiska och internationella frågor.

Nr. 31 Kiku Karin Pukk Härenstam
Stockholm
s. 15. juuli 1975 Stockholmis

Töötan lastearstina Karolinska haiglas, olen teadlane Karolinska Instituudis, kvaliteedidelegatsiooni esimees Svenska Läkaresällskapetis, Winword fellow, Socialstyrelseni juures ekspert patsiendi turvalisuse küsimustes. Laulan Stockholmi Eesti Segakooris ja olen aktiivne lapsevanem Stockholmi Eesti Koolis. Mul on 2 last (9 ja 11). Huvialad: haigeraviküsimused, meeskonnatöö ja juhtimine, muusika ja kirjandus. Olin XI -XII Esinduskogu saadik 1994-2006 ja tol ajal ka juhatuse liige. Mind huvitab globaalne eestlus ja eesti keele ja kultuuri säilitamine Stockholmi Eesti Koolis. Esinduskogu saadikuna osaleksin poliitika- ja rahvusvaheliste suhete komisjonis.


Jag arbetar som barnläkare på Karolinska sjukhuset, är forskare på Karolinska Institutet, ordförande för kvalitetsdelegationen i Svenska Läkaresällskapet, Winword fellow och expert hos Socialstyrelsen i frågor som rör patientsäkerhet. Jag sjunger i Stockholms Estniska Kör och är aktiv förälder i Estniska Skolan i Stockholm. Jag har två barn (9 och 11 år). Mina intressen är hälsovårdsfrågor, lagarbete och ledarskap, musik och litteratur. Jag var delegat vid Riksförbundets XI-XII representantskap åren 1994 – 2006 och då även styrelseledamot. Jag är intresserad av esternas globala gemenskap och av att bevara det estniska språket och kulturen i Estniska Skolan i Stockholm. Som delegat vill jag delta i utskottet för politiska och internationella frågor.

Nr. 32 Leelo Pukk
Älvsjö
13. mai 1945 Eskilstunas

Olen pensionär. Terve elu töötanud keemiaõpetajana gümnaasiumis. Olen aktiivne Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) juhatuse liige, Esto2019 raames Rahvuskongressi korraldava toimkonna esimees. Esinduskogu saadik olen olnud 46 aastat. XVI Esinduskogus olin presiidiumi esimees. 45aastasest abielust Priidu Pukiga on meil 4 last ja 6 lapselast. Huvid: Poliitika, püstolilaskmine, autod, koeranäitused ja muidugi perekond. Soovin kindlustada, et Rootsi eestlaskond saaks eestlastena hoida ja arendada oma keelt ja kultuuri, olles samal ajal aktiivsed rootsi ühiskonna liikmed.Tahan arendada globaalset eestlust – koostööd Eesti riigi ja eesti organisatsioonidega väljaspool Eestit.


Jag är pensionär. Tidigare arbetade jag som kemilärare på ett gymnasium. Jag är aktiv medlem av Estniska Världsrådets styrelse och är ordförande för kommittén som arrangerar nationalkongressen under ESTO år 2019. Jag har varit delegat vid representantskapet i 46 år. Vid det XVI representantskapet var jag dess ordförande. Under det 45-åriga äktenskapet med Priidu Pukk har vi fått fyra barn och sex barnbarn. Intressen: politik, pistolskytte, bilar, hundutställningar och förstås familjen. Jag vill säkerställa att esterna i Sverige får värna och utveckla sitt språk och sin kultur samtidigt som de är aktiva svenska medborgare. Jag vill utveckla esternas globala verksamhet, samarbetet med Estland och estniska organisationer utanför Estland.

Nr. 34 Pertti Rahnel
Stockholm
s. 3. aprill 1977 Pärnus

Töötan Swedbank Roburis pensionifondide portfellihaldurina. Olen kahe lapse isa. Mind huvitab haridus, noorsootegevus, olen tegutsenud mitmeid aastaid korvpallitreenerina, mängin korvpalli Hammarby meeskonnas Stockholmi liigas. Mind huvitavad majandus, rahvusvahelised suhted ja  poliitika. RELis olen uus. Esinduskogu saadikuna tahaksin eeskätt arendada noorsootegevusi, näiteks tuua rohkem eestlasi korvpalli juurde, luua Eesti kooli juurde matemaatika ja informaatikaring.


Jag arbetar med att förvalta pensionsfonder på Swedbank Robur. Jag är far till två barn. Jag är intresserad av utbildning och ungdomsverksamhet. Jag har under många år varit baskettränare och spelat basketboll i Hammarby i Stockholmsserien. Jag är även intresserad av ekonomi, internationella relationer och politik. Jag är ny i Riksförbundet. Som delegat skulle jag vilja utveckla ungdomsverksamheten, t.ex. engagera flera ester i basketverksamheten och skapa en matematik- och IT-grupp vid Estniska Skolan.

Nr. 35 Kristin Isabel Rannamaa
Järna
s. 5. detsember 1997 Tallinnas

Töötan puuetega noortega Södertäljes. Hetkel tegutsen ESTO2019 noortetoimkonna asejuhina ja laulan Stockholmi Eesti Segakooris. RELis olen uus tulija. Esinduskogu saadikuna osaleksin noorsootöö komisjonis.


Jag arbetar med handikappade ungdomar i Södertälje. För närvarande fungerar jag som vice-ledare för ESTO 2019:s ungdomskommitté och jag sjunger i Stockholms Estniska Kör. I Riksförbundet är jag en nykomling. Som delegat skulle jag vilja delta i utskottet för ungdomsfrågor.

Nr. 36 Liisa Sõmersalu
Älvsjö
s. 11.juuli 1983 Pärnus

Ma olen meedia- ja kommunikatsiooni doktorant Södertörni kõrgkoolis. Minu uurimisteema on Eesti kodanikuühiskond laiemalt ning metsaga seotud kodanikualgatus kitsamalt. Vabal ajal tantsin Rootsi Eesti rahvatantsurühmas Virvel. Huvid on ka käsitöö ning loodusega seotud tegevused. RELi juhtorganite töös ei ole varem osalenud, kuid olen osa võtnud paljudest REL üritustest. REL Esinduskogus lööksin kaasa poliitika- ja rahvusvahelise koostöö komisjonis. Sooviksin panustada strateegilise kommunikatsiooni, keskkonna ja kodanikuühiskonna teemadel.


Jag är doktorand i media och kommunikation vid Södertörns Högskola. Jag studerar Estlands civilsamhälle i allmänhet och medborgarinitiativ när det gäller skog i synnerhet. På fritiden dansar jag i sverigeesternas folkdanslag Virvel. Mina intressen är handarbete och att vara i naturen. Jag har tidigare inte deltagit i Riksförbundets representantskap men har deltagit i många av förbundets verksamheter. I representantskapet skulle jag vilja delta i utskottet för politiska och internationella frågor. Jag vill bidra med strategisk kommunikation, miljö- och civilsamhällesfrågor.

Nr. 37 Sirle Sööt
Stockholm
s. 18. juuni 1977 Viljandimaal Pärstis

Olen riigiametnik, töötan Justiitsministeeriumis justiitsala digitaliseerimise küsimustega Euroopa Liidu tasandil. Olen oma loomult arendaja ja lähtun mõttest “Kus viga näed laita, seal tule ja aita.” Vaba aeg kulub RELis, Stockholmi Eesti Huvikoolis, Eesti Teaduslikus Seltsis Rootsis, Klubis Estetic ja Stockholmi Eesti Kooli Sõprade Seltsis tegevuse arendamisele. 2018-2019 kulub palju aega ka ESTO korraldamisele, olles Peakomitee esimees. Leian aega ka jooksmiseks ja peotantsuks ning lastenäidendite kirjutamiseks. Energiat saan oma kodust, abikaasalt ja lastelt, loodusest ning õnnestumistest. Esimest korda osalesin REL XV Esinduskogu valimistel 2010. aastal. Olen ehitanud eesti keele õpetajate infovõrgustikku keele- ja kultuurikomisjonis, nõustanud äsja Rootsi saabunuid integratsiooni- ja juriidiliste küsimuste komisjonis, vedanud #StopNordStream2 kampaaniat poliitika – ja rahvusvahelise koostöö komisjonis ning REL kultuuriarhiivi hoidmist ja digitaliseerimisti ajaloo- ja arhiivikomisjonis. 2013. aastast olen olnud REL juhatuse esimees ning püüdnud RELi reformida, säilitades samas häid traditsioone. Võtmeküsimuseks pean eesti keele alalhoidmist võõrsil. Iga eestlasest lapsevanem peaks rääkima oma lapsega eesti keelt. Et lapsel oleks teisi eestikeelseid mängusõpru, on tähtis, et on eestikeelseid beebikoole, laulu- ja mänguringe ning et lapsed saavad eesti keele tunde rootsi lasteaias ja koolis. Toetada oleks vaja noorteklubide loomist ning nende omavahelist läbikäimist Rootsis ja teiste suuremate väliseesti kogukondadega, nt Kanadas ja Ameerikas. ESTO noortekongress 29. juunil 2019 annab meile suurepärase võimaluse noortetööks ja kontaktide loomiseks. Soovin, et minu lastest kasvavad globaalsed eestlased, kes on mitmekeelsed Eesti rahvadiplomaadid, kes aitavad luua sildu ja sidemeid Eestiga, ükskõik kus riigis nad siis elavad. Eesti keelt ei ole kunagi hilja õppida. Eesti keele klubisid peaks olema igas Rootsimaa nurgas. REL eesti keele intensiivkursuste traditsiooni Tartus on vaja kindlasti jätkata ning koostööd Tartu ülikooliga süvendada.


Jag är statstjänsteman och arbetar med e-Juridik frågor på EU-nivå.  Jag är av naturen en utvecklare och utgår från devisen: ”Hellre än att klaga bör du komma och laga (=hjälpa till).” Fritiden ägnar jag åt att utveckla verksamheten i Riksförbundet, i Estniska Kulturskolan i Stockholm, i Estniska Vetenskapssällskapet i Sverige, Club Estetic och Estniska Skolans Vänförening. Under åren 2018 – 2019 ägnar jag mycket tid åt att arrangera ESTO 2019. Jag tar mig även tid till motionslöpning, pardans och att skriva barnpjäser. Energi får jag från min make och mina barn, naturen och lyckade projekt. År 2010 kandiderade jag till REL representantskap för första gången. Inom ramen för utskottet för språk- och kulturfrågor har jag skapat ett nätverk för lärare i estniska. Jag har gett råd till nyanlända ester via utskottet för integration och juridiska frågor, jag har lett #StopNordStream2-kampanjen inom ramen för utskottet för politiska och internationella frågor samt arbetat med bevarandet och digitaliseringen av Riksförbundets arkiv inom ramen för utskottet för historia och arkivarbete. Ordförande för REL har jag varit sedan år 2013 och har arbetat med att reformera förbundet och samtidigt bevara dess goda traditioner. Nyckelfrågan är bevarandet av det estniska språket utanför Estland. Varje estnisk förälder borde tala estniska med sina barn. För att barnen ska få estnisktalande lekkamrater är det viktigt att det finns estniskspråkiga mötesplatser för de riktigt små barnen, sång- och lekgrupper och att barnen får undervisning i det estniska språket i svenska skolor och förskolor. Man borde skapa ungdomsklubbar som samverkar med andra klubbar i Sverige och skapa kontakter med andra större utlandsestniska grupperingar, t.ex i Kanada och USA. Ungdomskongressen på ESTO 2019 ger oss en utmärkt möjlighet till ungdomsarbete och kontaktskapande. Jag vill att mina barn utvecklas till globala ester som är flerspråkiga representanter för Estland, som bidrar till att bygga broar och kontakter med Estland, oavsett i vilket land de bor. Det är aldrig för sent att lära sig estniska. Estniska språkklubbar borde finnas i alla hörn av Sverige. Man måste absolut fortsätta med förbundets intensivkurser i estniska i Tartu och fördjupa samarbetet med Tartu Universitet.

Nr. 38 Taave Sööt Vahermägi
Stockholm
s. 19. september 1971 Sauel

Töötan Stockholmi Eesti Maja tegevdirektorina. Varem töötanud EASi esindajana Rootsis ja konsultandina. Olen Eesti-Rootsi Kaubanduskoja asutajaliige ja pikaaegne juhatuse liige. Laulan ansamblis SweedEst Song ja Stockholmi Eesti Segakooris. Olen abielus. Kärgperes kasvab viis last. Esinduskogu saadik olen olnud 2010. aastast. Olen aastate jooksul kaasa löönud mitmetes komisjonides ja tegevustes. 2015–2017 töötasin REL bürooametnikuna. Olen ajakirja “Rahvuslik Kontakt” toimetuse liige. Eesti organisatsioonides tegutsedes on üheks minu eesmärgiks olnud omavahel siduda erineva taustaga eestlaskonna gruppe – noori ja vanu, Eestis ja Rootsis sündinuid. Pean oluliseks keeleoskust ja olen huvitatud eesti vähemusgrupi ajaloost Rootsis.


Jag arbetar som VD för Estniska Huset i Stockholm. Jag har tidigare arbetat som representant för Enterprise Estonia, EAS, i Sverige och som konsult. Jag är grundare och sedan länge styrelseledamot i Estnisk-Svenska Handelskammaren. Jag sjunger i sånggruppen SweedEst Song och i Stockholms Estniska Kör. Jag är gift och i vår familj finns fem barn. Jag har varit delegat i Riksförbundets representantskap sedan år 2010 och har genom åren medverkat i flera utskott och verksamheter. Åren 2015 – 2017 arbetade jag som förbundets kontorist. Jag tillhör redaktionen för förbundets tidskrift Rahvuslik (Nationell) Kontakt. Som aktiv i estniska organisationer är ett av mina syften att föra samman ester som har olika bakgrunder – unga och gamla, estlandsfödda och sverigefödda. Jag tycker att språkkunskaper är viktiga och är intresserad av sverigeesternas historia.

Nr. 39 Evelin Tamm
Järna
s. 31. mai 1977 Paides

Olen vabakutseline publitsist, Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis juhataja, Ülemaailmse Eesti Kesknöukogu (ÜEKN) juhatuse liige ja ÜEKN tulevikukomisjoni eestvedaja, Solviki kooli juhataja. Laulan Stockholmi Eesti Segakooris. Minu huvide keskmes on teadus, poliitika, rahvusvahelised suhted, meedia (sh sotsiaalmeedia), pedagoogika ja ajalugu. Mulle meeldib purjetada ja maalida. REL tegemistes osalesin esmalt allorganisatsioonide tasandil, siis REL XVI Esinduskogu saadikuna ja REL juhatuse liikme ning poliitika ja rahvusvahelise koostöö töörühma juhina. Alates 2018. aasta kevadest esindan rootsieestlaste huve ÜEKN juhatuses. Tegelen jõudumööda nii poliitikaanalüüsi, avalike suhete, strateegilise juhtimise ja pikaajalise planeerimise kui igapäevaste korralduslike küsimustega. REL on väike organisatsioon ja meie ressursid on piiratud. Kuidas sellest hoolimata olla mõjukas ja suuta panustada korraga nii Rootsi kui Eesti ühiskonna ja demokraatia arengusse — see on minu jaoks praegu keskne küsimus. Märksõnadeks on: läbimõeldud strateegia, koostöö, professionaalsus ja muidugi efektiivsus.


Jag är frilansande publicist, ordförande för Estniska Vetenskapssällskapet i Sverige, styrelsemedlem i Esternas Världsråd och ledare för Världsrådets framtidskommitté samt rektor för Solvikskolan. Jag sjunger i Stockholms Estniska Kör. Mina främsta intressen är vetenskap, politik, internationella relationer, media (speciellt sociala media), pedagogik och historia. Jag tycker om att segla och måla. Inom Riksförbundet har jag tidigare mest deltagit i underavdelningarnas verksamheter, sedan som delegat i XVI representantskapet, som styrelseledamot och som ledare för utskottet för politiska och internationella frågor. Sedan våren 2018 företräder jag sverigeesterns intressen i Estniska Världsrådets styrelse. Jag ägnar mig efter förmåga åt frågor som politisk analys, PR, strategisk ledning, långtidsplanering och dagsfrågor. Riksförbundet är en liten organisation och våra resurser är begränsade. Hur vi trots detta ska kunna få inflytande och bidra till samhällsutvecklingen i både Sverige och Estland – det är just nu min centrala fråga. Nyckelorden är: genomtänkt strategi, samarbete, professionalitet och förstås effektivitet.

Nr. 40 Kadri Valter
Skärholmen
s. 25. november 1990 Tallinnas

Olen doktorant Karolinska Instituudis, kus tegelen vähiuuringutega. Teadustööst vabal ajal on kohalik eestlaste kogukond mulle väga südamelähedaseks saanud. Ajan Eesti asja mitmes REL organisatsioonis, nagu REL Stockholmis, rahvatantsurühmas Virvel ja kultuuriklubis Estetic. Olen olnud abiks ka RELi kultuuriarhiivi inventeerimisel ja päästmisel. Tervele vaimule terve keha saan lisaks tantsimisele veel ronimisest, jalgrattasõidust ja matkamisest. Minu esimene kokkupuude RELiga oli läbi rahvatantsurühma Virvel, kus kohtusin ka esimest korda kohalike eestlastega. Praeguseks olen Virveli juhatuse esinaine ning tänu sellele oli mul ka suur au korraldada EV100 raames uhket tantsupidu Estival Folk. Tänu Virveli sõbralikule kogukonnale sattusin ka Esteticu põnevatele üritustele, millest on alati tore osa võtta. Ja et omalt poolt veelgi rohkem kohalikku eestluse edendamisse panustada, kuulun ka REL Stockholmi juhatusse, millega sai viimati korraldatud Maakonnapäeva ja Muinastulede ööd. Soovin eelkõige, et kõik rootsieestlased oleks üksteise vastu heatahtlikud ning teeksid koostööd. Meil kõigil on ju sama eesmärk – olla ja jääda eestlasteks. Ühised tegevused ja sõbralik põlvkondadevaheline läbisaamine on eesti keele ja kultuuripärandi säilitamise aluseks.


Jag är doktorand vid Karolinska Institutet, där jag sysslar med cancerforskning. På fritiden har de lokala esternas gemenskap blivit en hjärtesak. Jag sysslar med estniska frågor i många av Riksförbundets medlemsorganisationer, som i lokalavdelningen för Stockholm, folkdanslaget Virvel och kulturklubben Estetic. Jag har också bidragit till att inventera och rädda förbundets kulturarkiv. En sund själ i en sund kropp får jag, utöver dansen, genom klättring, cykling och vandringar. Min första kontakt med Riksförbundet kom genom folkdanslaget Virvel, där jag för första gången träffade sverigeester. Idag är jag ordförande för Virvel och som en följd av detta hade jag nöjet att under firandet av Estlands 100-årsjubileum arrangera dansfesten Estival Folk. Tack vare de vänliga medlemmarna i Virvel hamnade jag även på Estetics spännande arrangemang, som det alltid är roligt att delta i. För att jag själv ska kunna bidra ännu mer till utvecklandet av den lokala estniska verksamheten är jag medlem i Riksförbundets lokalavdelnings styrelse i Stockholm. Nu senast anordnade vi Landskapsdagen och Forneldarnas natt. Jag önskar framför allt att sverigeesterna är vänliga mot varandra och samarbetar. Vi har ju alla samma mål – att vara och förbli ester. Gemensamma aktiviteter och vänligt umgänge mellan generationerna utgör grunden för att bevara det estniska språket och kulturarvet.

Nr. 41 Rein Viira
Enebyberg
s. 11. juuli 1948 Norrköpingis

Olen pensionär, IT alal töötanud peamiselt SEB pangas. SEB’s tegelesin pankade ostmise ja käima panemisega Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Saksamaal ja Taanis. Elame Rootsis ja Eestis vaheldumisi. Olen Rootsi reservohvitser erus. RELi juhtorganites ei ole varem kaasa löönud. Esinduskogu saadikuna osaleksin poliitika- ja rahvusvahelise koostöö komisjoni töös. Mulle on tähtis et Rootsi eestlaskond jääks püsima ja aitaks Eestit, kuni Eesti saab 200.


Jag är pensionär och har främst arbetat med IT i SEB-banken. I SEB sysslade jag med att köpa upp och starta banker i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark. Vi bor växelvis i Sverige och i Estland. Jag är f.d. svensk reservofficer. Jag har inte medverkat i Riksförbundets ledning tidigare. Som delegat vill jag delta i utskottet för politiska och internationella frågor. För mig är det viktigt att sverigeesternas gemenskap består och att vi hjälper Estland tills Estland fyller minst 200 år.

Nr. 42 Madli Wiiburg Walfridsson
Vendelsö
s. 15. mai 1967 Stockholmis

Olen väiksest saadik olnud aktiivne Eesti organisatsioonides: skautluses, laulukooris, rahvatantsu teinud Kassaris ja osalenud Stockholm Eesti Fotoklubis mitu aastat. 1991 ja 1992 olin Ojamaa Suvekodu juhataja. 1992-1994 Töötasin Eesti informatsioonikontoris EPLis koos Ülo Ignatsiga, olles informatsioonisekretär. Hariduselt olen kooliõpetaja ja töötasin aastaid Stockholmi koolides. Rajasin Fredrikshovs Slottskola Stockholmi südalinnas. Mul on 19aastane poeg. Elame abikaasa Thomasega Vendelsös. Muutsin elu suunda ja õppisin floristiks. Olen nüüd 15 aastat omanud oma lilleäri Stockholmi südalinnas. Mulle meeldib olla looduses ja olen huvitatud mitmekülgsest kultuurist Rootsis ja Eestis. Aiandus ja fotograafia on mulle väga südamelähedased. Esinduskogu saadikuna esindaksin minu generatsiooni rootsieestlasi, kes on Rootsis sündinud. Meil on kõigil sarnane tagapõhi, umbes samad ühised lapsepõlve mälestused, meie vanematel on umbes sama elulugu ja saatus. Tähtis on hoida rahvusgrupina kokku, kuigi tegutseme erinevates organisatsioonides. Soovin kaasa aidata RELis, et jõude ühendades hoida eestlust Rootsis ja säilitada meie siinset ajalugu parimal moel. Vanemate generatsioon on teinud oma töö ja nüüd tuleb meil seda tööd jätkata nii, nagu meie seda õigeks ja vajalikuks peame. Eestlust saab kanda hinges, kuid vaja on ka käed külge panna. Olen valmis kaasa aitama Eesti kultuuriarhiivi tegevuses.


Sedan barndomen har jag varit aktiv i estniska organisationer – i scouting, sångkör, folkdans i Kassari och jag har varit medlem i Stockholms Estniska Fotoklubb i flera år. År 1991 och 1992 var jag föreståndare för sommarkollot Ojamaa, 1992-1994 arbetade jag som informationssekreterare på det Estniska Informationskontoret på Estniska Dagbladet tillsammans med Ülo Ignats. Till yrket är jag lärare och jag arbetade under många år i Stockholms skolor. Jag startade Fredrikshovs Slottskola i centrala Stockholm. Jag har en 19-årig son. Jag och maken bor i Vendelsö. Jag bytte livsinriktning och utbildade mig till florist. Nu har jag under 15 år ägt en blomsteraffär i centrala Stockholm. Jag tycker om att vara i naturen och är intresserad av mångsidig kultur i Sverige och i Estland. Trädgårdsskötsel och foto är viktigt för mig. Som delegat i representantskapet vill jag representera min generations sverigeester, de som fötts i Sverige. Vi har alla en liknande bakgrund och ungefär samma barndomsminnen och våra föräldrar har ungefär samma livshistoria och levnadsöden. Det är viktigt att hålla samman som folkgrupp, trots att vi är verksamma inom olika organisationer. Jag vill bidra till att förena olika krafter inom Riksförbundet för att bevara det estniska i Sverige och bevara vår historia här på bästa sätt. Föräldragenerationen har gjort sitt arbete och nu måste vi fortsätta med det arbetet på vårt sätt. Man kan vara est i själen, men nu är det dags att även göra något. Jag är beredd att hjälpa till med det estniska kulturarkivet.

 

VI Põhja-Rootsi

Nr. 43 Tiia Grenman
Luleå
s. 3. veebruar 1965 Tallinnas

Töötan Luleå Tehnikaülikoolis õppejõuna ja teen seal uurimistööd kosmose alal. Mul on 3 täiskasvanud last ja 4 lapselast. Loen palju ja olen huvitatud teadusulmest, eriti Star Trekist. Olin XVI Esinduskogu saadik ja jätkuvalt REL Norrlandi esimees. Soovin soodustada eesti keele õpet eesti lastele Rootsis ja samuti tugevdada eesti seltsielu ja tegevusi siin põhjas, näiteks erinevate kultuuriürituste abil.


Jag undervisar på Luleås Tekniska Högskola och forskar inom rymdvetenskap. Jag har tre vuxna barn och fyra barnbarn. Jag läser mycket och är intresserad av science fiction, speciellt Star Trek. Jag var delegat vid Riksförbundets XVI representantskap och är ordförande för förbundets lokalavdelning i Norrland. Jag vill underlätta studier i Estniska för estniska barn i Sverige och stärka den estniska föreningsverksamheten här i norr, exempelvis genom olika kulturevenemang.

Nr. 44 Evelyn Höglund
Lunde
s. 26. aprill 1969 Narvas

Elan Põhja-Rootsis, ajaloolises Lundes ning töötan SFI-õpetajana. Erialalt olen inglise keele õpetaja, aga viimased aastad olen õpetanud rootsi keelt sisserändajatele. Olen ka aastaid tegelenud tõlketööga ning veidi ka ajakirjanduse maailmas. Minu hobiks on enesetäiendamine, eelkõige ühiskonna- ja poliitikaküsimustes. Reisida armastan samuti. Mul on kaks last ja “särbo” Stockholmis. RELis olen uus. Soovin kaasa lüüa integratsiooni- ja juriidiliste küsimuste komisjonis, poliitika ja rahvusvahelise koostöö komisjonis ning ajakirja “Rahvuslik Kontakt” toimetuses. Kuna olen uus liige, siis esmalt viin end kurssi RELi senise tööga. Sooviksin hea meelega tugevdada Eesti-Rootsi silda selle läbi, et edendada suuremat Rootsi tundmist ja mõistmist Eestis ning vastupidi, suuremat Eesti tundmist ja mõistmist Rootsis.


Jag bor i norra Sverige, i det historiska Lunde, och arbetar som SFI-lärare. Jag är utbildad lärare i engelska men på senare år har jag undervisat i svenska för invandrare. Jag har även arbetat med översättningar och lite med journalistik. Jag tycker om att utveckla mig själv, främst inom samhälls- och politikområdet. Jag tycker också om att resa. Jag har två barn och en ”särbo” i Stockholm. Jag är ny i Riksförbundet. Jag vill medverka i utskottet för integration och juridiska frågor, utskottet för politiska och internationella frågor och i redaktionen för Rahvuslik Kontakt. Eftersom jag är ny medlem, vill jag också lära känna förbundets tidigare verksamhet. Jag vill gärna stärka förbindelserna mellan Estland och Sverige genom att öka kunskapen om Sverige i Estland och öka kunskaperna om, och förståelsen för, Estland i Sverige.

Nr 45 Hedi Kriit
Umeå
s. 8. september 1990 Tallinnas

Olen 28aastane ja töötan Umeå ülikoolis terviseökonoomina. Õppisin rahvusvahelises magistriprogrammis rahvatervise teadust spetsialiseerumisega majandusvaldkonnas. Olin Swedish Network for International Health (SNIH) esinaine 2016. SNIH ühendab 5 Rootsi ülikooli (Umeå, Karolinska, Lund, Uppsala ja Göteborg) rahvatervise magistritudengeid. Varem olen töötanud intensiivraviõena Eestis ja Umeås. Minu huviks on teadus, tervis, rahvusvaheline poliitika ning majandus. Naudin lugemist, kultuuri ning matkamist looduses. RELis olen uus. Soovin aidata integratsiooni küsimustes ja panustada poliitilise ja rahvusvahelise  koostöö komisjonis. Soovin edendada eestlaste seltsielu Põhja-Rootsis, korraldades sotsiaalseid üritusi, kus eestlased omavahel saaksid kergesti kontakti luua ning abistada üksteist Rootsis integreerumisel. Soovin aidata Eesti kultuuri levitada ja säilitada Rootsis ning panustada suhtlusplatvormide loomisse.


Jag är 28 år gammal och arbetar på Umeå Universitet som hälsoekonom. På det internationella magisterprogrammet studerade jag folkhälsa med inriktning på ekonomi. År 2016 var jag ordförande för Swedish Network for International Health (SNIH) som förenar magisterstudenter i folkhälsa på fem universitet i Sverige. Tidigare har jag arbetat som intensivvårdssköterska i Estland och i Umeå. Jag är intresserad av vetenskap, hälsa, internationell politik och ekonomi. Jag njuter av att läsa, av kultur och vandringar i naturen. Jag är ny i Riksförbundet. Jag vill bidra med integrationsfrågor och delta i utskottet för politiska och internationella frågor. Jag vill stötta esternas föreningsliv i norra Sverige genom att anordna sociala arrangemang där ester lätt kan skapa kontakter och hjälpa varandra vid integreringen i Sverige. Jag vill hjälpa till med att sprida och bevara estnisk kultur i Sverige och skapa mötesplatser i sociala media.

Nr. 46 Meeli Laani
Umeå
s. 18. september 1958 Haapsalus

Olen REL Norrlandi aseesimees ja XVI Esinduskogu saadik, korraldanud erinevaid üritusi REL Norrlandis. Hariduselt ja elukutselt olen kaubandustöötaja. Olen kahe täiskasvanud lapse ema. Vabal ajal tegelen kepikõnniga ja emotsioone elan välja lõuendil. Soovin hoida ja anda edasi eesti traditsioone ja tavasid. Samuti huvitab mind, kuidas äratada huvi ja kaasata rohkem Rootsi eestlasi tegevusse.


Jag är vice ordförande i Riksförbundets lokalavdelning i Norrland och var delegat vid förbundets XVI representantskap. Jag har lett olika arrangemang inom lokalavdelningen. Till yrket är jag handelsarbetare. Jag är mor till två vuxna barn. På fritiden går jag stavgång och mina känslor lever jag ut på målarduken. Jag vill bevara och förmedla estniska traditioner och seder. Jag är också intresserad av hur man kan skapa intresse och engagerar flera sverigeester i verksamheten.

 

Kuidas valitakse Esinduskogu?
Esinduskogu valitakse üleriiklikel demokraatlikel valimistel hääle andmisega
– e-posti teel 1. – 10. nov. (10 päeva)
– posti teel 15. – 30. nov. (15 päeva)
– isiklikult/voliniku kaudu valimispunktis valimisümbriku äraandmisega 15. – 30. nov. (15 päeva)

Kes valivad Esinduskogu?
Õigus valida on neil, kes on REL või selle liikmesorganisatsiooni liikmed ja kes on valimiste esimesel hääletuspäeval vähemalt 18- aastased. Tasutud peab olema kas REL või REL liikmesorganisatsiooni liikmemaks 2017/2018 aasta eest.

Keda saab valida?
Oma hääle saab anda kuni 40 kandidaadile, kes on kantud valimissedelile. Ehk siis märkida võib ära vähem, kuid mitte rohkem kui 40 nime.

Miks on tähtis valimisringkonna number?
Igast valimisringkonnast osutuvad automaatselt Esinduskogusse valituks kolm kõige rohkem hääli saanud kandidaati. Sellisel viisil tagatakse Esinduskogus üleriigiline esindatus.

Kuidas toimub hääletamine?
Elektrooniliselt saavad hääletada REL liikmed, kelle e-posti aadress on REL bürool olemas. Teised hääleõiguslikud saavad valimismaterjalid koju posti teel

 • Hääletussedelil saab märkida ära kuni 40 kandidaati.
 • Täidetud hääletussedel pannakse väiksesse ümbrikusse.
 • Täidetud valijakaart ja väike ümbrik pannakse suurde ümbrikusse
 • Suur ümbrik tuleb posti panna hiljemalt  30. novembril (30. novembri postitempel)

Kuidas toimub isiklikult valimisümbriku äraandmine valimispunktis?
Igas valimisringkonnas asub vähemalt üks valimispunkt, kus saab valimisümbriku ise oma käega panna valimiskasti. Vt. lisa valimispunktid

Kuidas saab uue valimissedeli, kui valimissedeli täitmine läks valesti või valimissedel kadus ära?
Kogemata valimissedeli rikkumisel saab uue sedeli tellida REL büroost es.an1716346419retse1716346419egire1716346419vs@of1716346419ni1716346419

Millal saab teada valimistulemused?
8.detsember.

Kes saavad Esinduskogu liikmeteks?
Igast valimisringkonnast osutuvad automaatselt Esinduskogusse valituks kolm kõige rohkem hääli saanud kandidaati (18 mandaati). Ülejäänud 22 saadikut on enim hääli saanud kandidaadid.

Kellele ma saan esitada kaebuse?
Kaebused saab saata kirjalikult REL Valimiste Peakomiteele e-posti teel es.an1716346419retse1716346419egire1716346419vs@of1716346419ni1716346419 või postiga REL Valimiste Peakomitee, Rootsi Eestlaste Liit, Wallingatan 34, 111 24 Stockholm


Hur väljer man Representantskapet?
Representantskapet väljs på nationella demokratiska val genom röstning
– via e-post 1 – 10 nov (10 dagar)
– valkuvert via brev 15 – 30 nov (15 dagar)
– personligen/via fullmakt genom överlämnandet av valkuvert i vallokal 15 – 30 nov (15 dagar)

Vilka kan rösta till Representantskapet?
Alla medlemmar i REL eller dess medlemsorganisationer som senast den första valdagen har fyllt 18 har rätt att rösta. 2017 och/eller 2018 års medlemsavgift för sin organisationen måste vara betald.

Vem kan man ge sin röst till?
Man kan ge sin röst till upp till 40 kandidater som finns på valsedeln. Man kan markera färre namn men inte fler.

Varför är det viktigt med valdistriktets nummer?
Från varje distrikt kommer tre kandidater med flest röster att väljas till Representantskapet. På det sättet garanteras att varje distrikt blir representerat oavsett den relativa storleken på distriktet.

Hur går röstningen till?
Möjligheten till elektronisk röstning har alla REL medlemmar som har lämnat sin e-postadress till REL kansli. De övriga röstberättigade kommer att få valkuverten hemskickade med posten.
– På valsedeln markeras upp till 40 kandidater.
– Den ifyllda valsedeln stoppas i den lilla valkuverten.
– Det ifyllda väljarkortet och det lilla kuvertet med valsedeln stoppas i det större kuvertet
– Kuvertet med väljarkortet och lilla kuvertet postas senast den 30 november

Hur lämnar man över valkuvertet i vallokalen? 
I varje valdistrikt kommer det att öppnas minst en vallokal där man egenhändigt ska lägga sin valkuvert i valurnan. Se även lista över vallokaler nedan.

Vad gör man om valsedeln har kommit bort eller förstörts?
Har man råkat tappa eller förstöra valsedeln, kan en ny beställas från REL kansli es.an1716346419retse1716346419egire1716346419vs@of1716346419ni1716346419

När tillkännages valresultaten?
Valresultaten tillkännages den 8 december.

Vilka kan bli ledamöter i Representantskapet?
Från varje distrikt blir de tre kandidater som har fått flest röster automatiskt valda till ledamöter (18 mandat). De övriga 22 mandaten fördelas enligt antalet röster som kandidater har fått.

Hur kan man överklaga?
Alla klagomål och anmärkningar skickas till REL valkommittén via e-post es.an1716346419retse1716346419egire1716346419vs@of1716346419ni1716346419 eller med post till REL Valkommittée, Sverigeesternas Riksförbund, Wallingatan 34, 2 tr, 111 24 Stockholm


Valimispunktid & kontaktisikud /
Vallokaler och kontaktpersoner

 1. Valimisringkond LÕUNA-ROOTSI /Valdistrikt SÖDRA SVERIGE
  postinumbrid/postnummer 200 00 – 399 99
  Eevi Voit 076-863 62 51, moc.l1716346419iamg@1716346419tiovi1716346419vee1716346419
  Valimispunkt/vallokal: Lõuna-Rootsi Eesti Maja, Bytaregatan 28, Lund
 1. Valimisringkond LÄÄNE-ROOTSI / Valdistrikt VÄSTRA SVERIGE
  postinumbrid 400 00 – 569 99, 650 00-689 99
  Meeri Leppik, tel. 070-250 05 40
  Valimispunkt/vallokal: Eesti Maja, Dr Allards Gatan 2, Göteborg
 1. Valimisringkond KESK-ROOTSI / Valdistrikt MELLERSTA SVERIGE
  postinumbrid/postnummer  630 00 – 649 99, 690 00 – 739 99
  Merike Lundström, tel. 070-618 57 49
  Valimispunkt/vallokal: Eesti Kodu, Östra Storgatan 1, Eskilstuna
 1. Valimisringkond IDA-ROOTSI /Valdistrikt ÖSTRA SVERIGE
  postinumbrid/postnummer 570 00 – 619 99, 621 00 – 624 70
  – Riina Noodapera, tel. 070-775 76 30
  Valimispunkt/vallokal på Gotland: Eesti Aukonsulaat Gotlandil, Hushållningssälskapet 
  Roma, Lövsta 2, Romakloster
  – Michael Pääbo, tel. 070 795 75 29
  Valimispunkt/vallokal i Norrköping: Eesti Aukonsulaat Östergötlandis, Lindöhällsvägen 47, Norrköping
 1. Valimisringkond STOCKHOLM / Valdistrikt STOCKHOLM
  postinumbrid/postnummer 100 00 – 199 99
  Valimispunkt/vallokal: REL büroo, Eesti Maja, Wallingatan 34, 2 tr Stockholm
  tel. 072-5190480
 1. Valimisringkond PÕHJA-ROOTSI / Valdistrikt NORRA SVERIGE
  postinumbrid/postnummer 740 00 – 982 00
  Helve Jaagu, 070-858 96 54
  Valimispunkt/vallokal: Eesti Kodu, Geijersgatan 12 A, Uppsala