Eesti keel / Estniska språket

På svenska: Estniska språket


 

Eesti keel avab ukse Eesti kultuuriruumi. Eesti keele oskus aitab mõista eestlasi ja luua nendega lähedasi suhteid. Eesti keele oskus annab teile vabaduse ja iseseisvuse mööda Eestimaad rännates ning loob eeldused seal töötamiseks ja elamiseks.

Igal lapsel on ÜRO lapseõiguste konventsiooni § 30 kohaselt õigus saada osa oma kultuurist ja kasutada oma keelt, kui ta kuulub elukohariigis mõnda rahvus- või keelevähemusse. Mõiste keelevähemus ei hõlma ainult riiklikke vähemuskeeli, vaid siiski kõiki teisi keeli, mida räägitakse elukohariigis peale riigikeele. Näiteks Rootsi keeleseaduse § 14 lõike 3 järgi on Rootsi riigil kohustus anda kõigile võimalus arendada ja kasutada oma emakeelt.

Mis on emakeel? Emakeele defineerimine käib iga inimese enda sisetunde järgi. Inimesele, kes on kasvanud üles mitmekeelses kodus ja keskkonnas, ei pruugi emakeele määramine olla nii lihtne. Emakeel võib olla see keel, mis oli sinu esimene keel (päritolu järgi). Emakeel võib olla see keel, mida sa oskad kõige paremini (oskuse järgi). Emakeel võib olla see keel, mida sa kasutad kõige rohkem (kasutuse järgi). Emakeel võib olla see keel, mille kohta sa tunned, et see on sinu keel või mida teised sinuga seostavad (identiteedi järgi).

Keeleteadlaste hinnagul ei tähtsusta lapsevanemad sageli piisavalt lapse õigust oma vanemate keelepärimusele. Tihti ei mõista vanemad, vanavanemad ja teised sugulased ja sõbrad, kui palju nemad saavad ise omalt poolt lapsele pakkuda. Tähtis on äratada juba varases eas lapses huvi oma esivanemate keele vastu ja anda talle võimalus rohkem õppida ja avastada.

Vanemate suhtumine mitmekeelsusesse on väga oluline. Osa vanematest häbenevad rääkida oma lapsega emakeeles või tundub see neile ebamugav või tülikas, kui kodus või ülejäänud seltskonnas räägitakse rootsi keeles. Teised kardavad, et nende lapsest saab muidu poolkeelne, kui nad oma lapsega kohalikus keeles ei räägi. Rootsis on varasematel aastatel propageeritud mõtteviisi, et mitmekeelsus võrdub poolkeelsusega, mis on lapsele ja ühiskonnale kahjulik.

Mitmekeelsuse uuringud kinnitavad selgelt, et mitmekeelsus pakub selgeid eeliseid. Mitmekeelsus soodustab loovust, tõstab keeleteadlikkust, avardab väljavaateid, aitab vältida eelarvamuste tekkimist, rikastab sotsiaalselt ning annab lapsele intellektuaalse rikkuse, mida üha enam tööturul ja ühiskonnas nõutakse.

Kunagi ei ole liiga vara ega liiga hilja alustada keelte õppimist.

Sellelt veebilehelt leiate info eesti keele õppimisvõimaluste kohta Rootsis. Kas siit on midagi puudu? Oleme tänulikud iga vihje eest, kui teate mõnda õpetuskeskust või eesti keele õpetajat, kelle andmed meil puuduvad.

REL-il on käimas kampaania ”Tee oma lapsele kingitus- kingi talle eesti keel!”

REL keelekomisjon
moc.l1719333158iamg@1719333158tiile1719333158tsalt1719333158seeis1719333158toor1719333158

 


 

Estniska språket

Det estniska språket öppnar dörren till Estlands kulturella rum. Att kunna estniska hjälper dig att förstå esterna och knyta närmare band till dem. Att kunna estniska ger dig frihet och oberoende när du färdas genom Estland, det är en förutsättning när du arbetar och lever där.

Varje barn har enligt FN:s barnkonvention § 30 rätt att ta del av sin kultur och använda sitt språk om det tillhör en etnisk eller språklig minoritet i sitt land. Begreppet minoritetsspråk inbegriper inte bara nationella minoritetsspråk, utan även alla andra språk som talas i landet vid sidan av det officiella språket. Enligt den svenska språklagen § 14 stycke 3 är den svenska staten skyldig att ge alla möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.

Vad är ett modersmål? Svaret beror på varje människas egen inre känsla. För en människa som växt upp i ett flerspråkigt hem och miljö är frågan, vilket språk som är hennes modersmål, kanske inte så lätt att svara på. Modersmålet kan vara det språk som var det första du lärde dig (ursprunget avgör). Modersmålet kan vara det språk som du kan allra bäst (förmågan avgör). Modersmålet kan vara det språk som du använder allra mest (bruket avgör). Modersmålet kan också vara det språk som du känner är ditt och som andra förknippar dig med (identiteten avgör).

Språkvetare bedömer att föräldrar ofta inte värderar sitt barns rätt till sitt språkliga arv tillräckligt mycket. Ofta förstår inte föräldrar, mor- och farföräldrar, andra släktingar och vänner hur mycket de själva har ett erbjuda ett barn. Det är viktigt att redan i ung ålder väcka ett barns intresse för sina förfäders språk och ge det möjlighet att lära sig och upptäcka mer. Föräldrars förhållande till flerspråkighet är mycket viktigt. Vissa föräldrar skäms för att prata med sitt barn på sitt modersmål eller så känns det obekvämt eller besvärligt när man talar svenska i hemmet eller i annat sällskap.

Andra oroar sig för att deras barn inte lär sig språket tillräckligt bra, ifall de inte pratar med barnet på svenska. I Sverige har man tidigare haft uppfattningen att flerspråkighet är detsamma som otillräcklig språkfärdighet, vilket är skadligt för barnet och samhället. Men studier visar klart och tydligt att flerspråkighet erbjuder klara fördelar.

Flerspråkighet främjar kreativitet, ökar den språkliga medvetenheten, vidgar perspektiven, hjälper dig undvika att fördomar uppstår samt berikar socialt och intellektuellt, vilket krävs alltmer på arbetsmarknaden och i samhället.

Det är aldrig för tidigt eller för sent att börja lära sig ett språk.

På denna portal hittar du information om olika möjligheter att lära sig estniska i Sverige. Saknar du något här? Vi är tacksamma för alla tips, om du vet någon undervisningsplats eller estnisklärare som vi saknar uppgifter om.

REL driver kampanjen – “Ge ditt barn en present – ge bort det estniska språket!”

REL:s språkutskott
moc.l1719333158iamg@1719333158tiile1719333158tsalt1719333158seeis1719333158toor1719333158