Väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi projektide teostamiseks saab taotleda toetust

1538

Rahvusarhiiv kuulutab välja 2018. aasta taotlusvooru väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemisega seotud projektide toetamiseks.

Taotluste esitamise tähtaeg on 19. veebruar 2018 (kaasa arvatud). Paberkandjal esitatav taotlus loetakse tähtaegselt saabunuks ka siis, kui 19. veebruariks 2017 (kaasa arvatud) on edastatud selle skaneeritud koopia. Projekte hindab arhiivikomisjon. 2018. aastal on arhiiviprojektide toetamiseks eraldatud 149 960 eurot. Toetuse kasutamise lubatud ajavahemik on 01.01.-31.12.2018.

Konkursile on oodatud projektid, mille eesmärk on:

• väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine, registreerimine, kogumine (välitööd, kogumisaktsioonid, arhiivide transport), korrastamine, kirjeldamine, kataloogimine, säilitamine (säilitustingimuste tagamine, konserveerimine), digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine ning kättesaadavaks tegemine (veebis, trükis, mäluasutuste kaudu);

• info koondamine väliseesti kultuuripärandi kohta, vastavate andmestute loomine ja kättesaadavaks tegemine (infoportaalid, andmebaasid, kataloogid); infomaterjalide, küsitluskavade ja muu sarnase ettevalmistamine ning levitamine eesti kogukondades (veebileheküljed, trükised, näitused);

• kultuuripärandi koostöövõrgustike arendamine (mäluasutuste koostöö, väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide ja teiste kaasamine kogumisse ning infovahetusse, infopäevade, seminaride korraldamine Eestis ning väliseesti kogukondades);

• kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal (arhiivikoolituste korraldamine, spetsialistide kaasamine väliseesti kogukondades tehtavatesse töödesse, Eesti arhivaaride lähetamine asukohamaadesse), samuti koostööprojektid Eesti ning asukohamaade mälu- ja teadusasutustega materjalide korrastamiseks, kirjeldamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks;

• Eesti diasporaa ajaloo ja kultuuriloo teaduslik uurimine, mis on seotud arhiiviainese kogumise, korrastamise või kättesaadavaks tegemisega.

Toetust saavad taotleda nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

Konkursi täpsem tutvustus ning taotluse vormistamiseks vajalikud dokumendid (konkursi juhend, taotlusvorm) on kättesaadavad Rahvusarhiivi veebis:

ee.ar1716341001@viih1716341001rasuv1716341001har1716341001. Juhul, kui vormistate taotluse paberil, palume see läkitada postiaadressile Rahvusarhiiv, Nooruse 3, Tartu 50411, märksõnaga „Rahvuskaaslaste programm“. Komisjon otsustab toetuse saajad kahe nädala jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega. Lugupidamisega Kristi Ots personali peaspetsialist Rahvusarhiiv 7387 511" target="_blank" rel="noopener">http://www.ra.ee/projektid-ja- koostoo/rahvuskaaslaste-progra mm/

Taotlused palume edastada elektrooniliselt aadressile ee.ar1716341001@viih1716341001rasuv1716341001har1716341001. Juhul, kui vormistate taotluse paberil, palume see läkitada postiaadressile Rahvusarhiiv, Nooruse 3, Tartu 50411, märksõnaga „Rahvuskaaslaste programm“. Komisjon otsustab toetuse saajad kahe nädala jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega.

Kristi Ots
personali peaspetsialist
Rahvusarhiiv
+3727387 511

Eelmine artikkel#EV100 Böcker och texter sökes till utställning i Eskilstuna och Torshälla bibliotek
Järgmine artikkelThe Crooning Wind review