Eestist, globaalsest eestlusest jm – sõna saavad Eesti erakondade esindajad

1579

Laupäeval, 16. veebruaril toimus Stockholmi Eesti Majas valimisdebatt

Debatis osalesid Jevgeni Ossinovski (Sotsiaaldemokraatlik erakond), Kristina Kallas (Eesti200), Airis Meier (Reformierakond), Mart Luik (Isamaa), Valdur Lahtvee (Rohelised). 

Räägiti globaalsest eestlusest, topeltkodakondsusest, laste emakeeleõppest, kaitsepoliitika suundadest ja koostööst Rootsiga, veidi ka infosõjast. Moderaatoriks oli Sirle Sööt. Tehnikaga toimetas Taave Sööt Vahermägi. 

Debatti saab järele vaadata Delfis – SIIN

Eesti erakondade valimislubadused eestlastele välismaal Riigikogu valimistel 2019

Reformierakond “Parem tulevik”

Eesti kodakondsuspoliitika peab olema nõudlik ja lähtuma selgetest printsiipidest. Sünnijärgseid Eesti kodanikke ei tohi sundida loobuma mitmikkodakondsusest. Eesti peab niihästi soosima eestlaste tagasirännet kui ka toetama eestluse hoidmist välismaal.

Rakendamaks põhiseaduses sätestatud põhimõtet, mille kohaselt on sünnijärgne Eesti kodakondsus võõrandamatu, tagame mitmikkodakondsuse sünnijärgsetele Eesti kodanikele.

Eestlaste tagasirände suurendamiseks ja eestluse hoidmiseks välismaal loome laiemad eesti keele õppe võimalused välismaal, kasutades nii õpetajate palkamist kui ka elektroonilisi lahendusi. Motiveerime Eestisse tulnuid asuma õppima eestikeelsesse kooli ning tagame vajadusel lisatoe abiõpetaja või lisa(keele)õppeaastaga.

Eesti peab soosima eestlaste tagasirännet, sealhulgas tagama perede Eestisse naasmisel eestikeelsed lasteaia- ja koolikohad võrdselt Eestis pidevalt elanud peredega.


Eesti 200 – pikk plaan Eestile

KODANIKE RIIK- Eesti lugu: Kõikide eestimaalaste turvaline kodusadam
Mitu põlvkonda tagasi kodumaalt lahkunud eestlaste järeltulijad saavad tänu sünnijärgsele kodakondsusele naasta ajaloolisele kodumaale ning Eesti passiga on riik andnud selgelt märku, et ootab meie inimesi tagasi tingimusteta igal ajal. Oleme suutnud üle maailma kokku korjata kõik eestlased ja Eestimaa sõbrad, kes imetlevad meie riiki, soovivad selle heaks tööd teha ning austavad meie kultuuri ja kombeid.
PIKK PLAAN AASTANI 2035
  1. Eesti on käivitanud tagasipöördumise programmi, mille eesmärk on tuua Eesti talendid laiast maailmast koju – see aitab kohaneda ning sättida taas oma elu sisse ajaloolisel kodumaal.
  2. Üle maailma on avatud Eesti Instituudi esindused, mis tutvustavad eesti keelt ja kultuuri ning võimaldavad Eestisse kolida soovijal omandada vajalikul tasemel keelt ning teadmisi meie kultuurist ja kommetest.
TEGEVUSKAVA JÄRGNEVAKS VALITSEMISPERIOODIKS
  1. Seadustame topeltkodakondsuse sünnijärgsetele Eesti kodanikele, et neil ja nende järeltulevatel põlvedel säiliks side Eestiga ning alatine õigus Eestisse naasta.
  2. Lõpetame ära ajutise meetmena mõeldud välismaalaste ehk nn hallide passide väljastamise Eestis sündivatele lastele. Soodustame igati kodakondsuseta isikute naturaliseerumist Eesti kodakondsusesse.
  3. Alates taasiseseisvumisest Eestis püsivalt elanud inimeste Eestis sündinud lapsed saavad Eesti kodakondsuse.
KULTUUR- EESTI LUGU:
IMEPISIKESE RAHVA KULTUUR, MIS ON ÜLE MAAILMA TUNTUD

Eesti keel ja kultuur säilivad vaid siis, kui me suudame nende positsiooni kindlustada globaalselt, mitte üksnes siin, Eestimaal. Kui me suudame inimesi üle maailma panna kuulama meie loodud muusikat, vaatama meie tehtud filme, lugema meie kirjutatud raamatuid, külastama meie loodud festivale ja ehitama meie kujundatud maju, siis säilib vaid meile, eestlastele, omane maailmatunnetus ja selle väljenduskeel. Nutika Eesti kultuur on digitaalne, sest selle kaudu jõuame me ka kõigi sadade tuhandete eestlasteni üle kogu maailma.

Eesti riigil on eriline vastutus eesti keele arendamise ja keelekeskkonna kujundamise eest. Eesti kultuur kannab eesti keele vaimu ja on eestikeelne. Tuleviku Eestis on nüüdisaegsete digitehnoloogia arenduste abil loodud eesti keelele võimalused olla globaalne suhtluskeel, nii et eesti keeles saab hõlpsasti hakkama kõikjal maailmas.

Lennart Meri on öelnud, et eestlus peab olema kui globaalne küla. Väljaspool Eestit elab poole Tallinna jagu inimesi. Suur osa neist on põgenike järglased, kes alustasid oma elu võõrsil nullist. Selle kõige kõrval jätkus neil aega ja tahet võidelda Eesti taasiseseisvumise eest. Teine arvestatav osa globaalsest eestlaskonnast on inimesed, kes on leidnud välismaal armastuse või töö.

Eesti 200 lähtub põhimõttest, et 21. sajandi eestlus on globaalne. Meie rahvuskaaslased võõrsil on meie suursaadikud. Riik peab globaalseid rahvuskaaslasi kaasama otsustusprotsessidesse ja võtma suurema rolli globaalse eestluse toetamisel. Me peame toetama senisest rohkem oma globaalsete rahvuskaaslaste eesti keele õpet, kultuuriüritusi ja noortevahetusi. Ka kodakondsusseadus peab arvestama globaalsete eestlastega. Globaalse eesti rahvana oleme üheskoos tugevamad.
NOORED
EESTI LUGU: KÕIKI NOORI KAASAV KÕIKIDE VÕIMALUSTEGA RIIK

Tuleviku Eestist saab noortesõbralik riik, mis on atraktiivne nii elamiseks, töötamiseks kui ka õppimiseks. Perspektiivis tahavad ka väliseesti noored tänu heale elukeskkonnale kodumaale naasta.


Isamaa- Isamaa on igavene

ISAMAA on: • konservtiivse rändepoliitika jätkamise poolt ning pagulaskvootide ja rändepakti vastu; • eesti senise kodakondsuspoliitika jätkamise poolt ning mitmikkodakondsuse laiendamise vastu.

EESTLASED VÄLISMAAL JA TAGASIPÖÖRDUJAD Hoolime kõikidest eestlastest maailmas, peame vajalikuks häid kontakte eestlastega välismaal, samuti oluline on hoida eestlasi üle maailma ühises info- ja kultuuriruumis. Soovime, et võõrsil sündinud Eesti lastel oleks võimalik tulla Eestise kooli ja nende vanematel võimalus tulla Eestisse tagasi. Ulgueestlasi ootame alati tagasi koju. Vajaduse korral tuleb riigil tagada tagasitulnutele vahetult naasmise järel elementaarsed olmetingimused. ISAMAA kaasab välismaal elavaid eestlasi haridussüsteemi kaudu. Selleks: • toetame eesti keele õppe programme väliseestlastele; • otsime võimalusi, et kõik võõrsil kooliteed alustanud lapsed saaksid vähemalt ühe õppeaasta õppida Eestis; • tagame, et Eestisse tagasi pöörduvate perede lapsed saavad sobivat abi Eestis koolitee jätkamiseks; • kaasame õpilasvahetuste YFU ja Erasmus raames väliseesti noori.

Isamaa on vastu mitmikkodakondsuse laiendamisele eeskätt julgeolekuga seotud probleemide tõttu, mis on ilmnenud mitmikkodakondsust võimaldavates riikides. Mitmikkodakondsete arvu võimalik tõus rohkem kui 1/3 kogu rahvaarvust, mis oleks üks suurimaid näitajaid Euroopas, oleks tõsiseks ohuks Eesti julgeolekule, aga ka rahvusriigi püsimisele. Sünnijärgselt kodanikult ei saa võtta Eesti kodakondsust. Teise riigi kodanik võib naturalisatsiooni korras saada Eesti kodakondsuse üksnes seoses vabastamisega tema varasemast kodakondsusest. Riiki reetnud ja terrorikuritegusid sooritanud naturaliseeritud kodakondsusega isikutelt võetakse Eesti kodakondsus ära;

Isamaa on võõrtööjõu suhtes konservatiivsel positsioonil. Võõrtööjõule eelistame toetada eestlaste tagasipöördumist ning passiivsete inimeste tööhõivesse kaasamist. Me ei välista võõrtööjõudu, aga see peab olema viimane abinõu tööjõupuuduse lahendamisel, samuti peab hõlmama üksnes kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu. 


SOTSIAALDEMOKRAADID – Igaüks loeb!

Kultuuripoliitika kujundamisel lähtume Eesti Vabariigi  põhiseaduslikust sihist tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade.Käsitleme seda sihti kooskõlana kultuuri hoidmise ja järjepidevuse tagamise ning kultuurile omase uuenduslikkuse ja avatuse vahel.

Uuendame eesti keele strateegiat, lähtudes eestlaste suurenevast hargmaisusest, kasvavast töörändest ning uutest väljakutsetest keelekasutusele digikeskkonnas. Eelisarendame keeletehnoloogia alaseid uuringuid.

Tõhustame Eesti Instituudi tegevust, et säilitada ja arendada Eesti kultuuri maailmas.

Välismaal elavate eestlaste sideme hoidmiseks Eesti kultuuriga viime ellu rahvuskaaslaste programmi ning toetame igakülgselt rahvuskaaslaste tagasipöördumist Eestisse.

Toetame okupatsioonikuritegude ja tagajärgede uurimise ning teadvustamisega seotud tegevust Eesti mäluasutustes.

EESTI RAHVUSLIKE HUVIDE EDENDAMINE MAAILMAS  

Eesti välispoliitika rajaneb kolmel sambal: Eesti julgeoleku kindlustamine, Eesti jõukuse kasvatamine ja välismaal viibivate Eesti inimeste kaitsmine ja toetamine.

Kaitseme ja toetame Eesti inimesi ja ettevõtjaid võõrsil. Pakume kvaliteetseid konsulaarteenuseid oma välisesindustes ning koostöös teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega ülemaailma.


KESKERAKOND – õiglane riik kõigile!

Eesti keel

  • Toetame eesti keele õpet välisriigi koolides, kus õpivad eestlaste kogukonna lapsed. Laiendame vabalt kättesaadavat eestikeelset ja eesti keele digiõppevara.  
  • Loome tasuta eesti keele õppe nutirakenduse, mida saab kasutada nii Eestis kui üle maailma eesti keele omandamiseks. Kaasame rahvuskultuuri õpetamiseks ja tutvustamiseks kaasaegseid IT-vahendeid, anname hoogu Eesti rahva ajaloo digitaliseerimisele

Kodakondsuspoliitika  

-Lõpetame niinimetatud hallide passide väljastamise Eestis sündivatele lastele.  Tagame kodakondsuse Eestis sündinud lastele, kelle vähemalt üks vanematest on Eesti alaline elanik. Võimaldame määratlemata kodakondsusega inimestel, kes on ise elanud, või nende vanemad või vanavanemad elanud Eestis 20.08.1991.a seisuga, taotleda kodakondsust lihtsustatud tingimustel ehk ilma eksamiteta.  

– Lubame mitmikkodakondsust Euroopa Liidu ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikidega.  Kaotame kodakondsusseaduse vastuolu Eesti Vabariigi põhiseadusega. Kelleltki ei tohi võtta sünniga omandatud Eesti kodakondsust.  

– Oleme seisukohal, et kelleltki ei tohi võtta Eesti kodakondsust ainult seetõttu, kui tagantjärele jõutakse hinnanguni, et inimene sai selle riigi eksituse tõttu.  

– Pakume Eesti kodakondsuse taotlejatele tasuta eesti keele kursusi ja tasustatud õppepuhkust keele õppimiseks.

Välispoliitika ja Euroopa Liit
Tugevdame Eesti esindatust maailmas läbi kultuuridiplomaatia ja hea tahte saadikute võrgustiku, kaasates vabatahtlikke ja aktiivseid Eesti kodanikke.

Algatame Globaalse Eesti programmi ülemaailmse Eesti kogukonna aktiveerimiseks ja kaasamiseks.


EKRE – Eesti eest!

Toetame Eesti rahvuskultuuri tutvustamist ja viimist laia maailma.

Väärtustame kodakondsust, kehtestame omavalitsuste valimisõiguse ainult kodanikele ning seisame vastu topeltkodakondsusele.

Tühistame Venemaaga sõlmitud põhiseadusvastase piirilepingu. Nõuame okupeeritud Petserimaa ja Narva-taguse ala tagastamist Eestile ning nende alade jätkuva okupeerimisega tekitatud kahjude hüvitamist.


Vabaerakond – Terve Eesti heaks!

Eestlased mujal maailmas
Loome tervikliku hargmaisuse strateegia väliskogukondade kaasamiseks, kultuuri hoidmiseks ja edendamiseks. Rakendame senisest enam digikultuuri võimalusi, mis lõimib teadlikumalt ja sihipärasemalt hargmaiseid kogukondi Eesti ellu.

Eestluse missiooniks on esindada meie rahva kõrgel järjel kultuuri maailmas. Eesti kultuur on võimeline riigi tutvustamisel asendama tervet „ametnike armeed“.

Tagame laulu- ja tantsupeotraditsiooni kui eesti rahva kõige emotsionaalsema tuumväärtuse kestmise.

Iga keele elujõud avaldub selles, kui palju on selle kasutajaid. Toetame mitmekeelse Euroopa Liidu ideed, mille kohaselt iga liikmesriigi kodanik saaks ilma takistusteta suhelda oma emakeeles iga teise liikmesriigi ametiasutusega, avalikkusega või eraviisilises läbikäimises kasutades keeletehnoloogia digitaalseid lahendusi. Seisame selle eest, et laiendada eesti keele kasutamist teaduskeelena ja digitaalsetes vahendites.

Digitaliseerime Eesti kultuuripärandit ja tänapäevase kultuuri tippsaavutusi ning teeme need kättesaadavaks maailmale digitaalsete keeletehnoloogiate kaasamisega.

Eesti välisteenistus ja eestlased välismaal
Hoiame sidet Eesti kodanike ja kogukondadega laias maailmas. Võimaldame topeltkodakondsust Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikidega. Toetame eestlaste naasmist koju ja tugevdame välismaal elavate kodanike sidemeid Eestiga, sh luues parema motivatsiooni osaleda valimistel.


 

Eelmine artikkelLauri Metsvahi soolokontserdid Musikaliskas, Norrlandsoperas, Estonias
Järgmine artikkelOlulised teemad Organisatsioonide Kongressil