Toetused kultuuritegevusele ja kultuuripärandi hoidmisele

  715
  Foto: Pixabay

  Kultuuripärand

  Ka sellel aastal on võimalik taotleda toetust väliseesti kultuuripärandi kogumisele, korrastamisele ja kättesaadavaks tegemisele suunatud tegevustele. Konkurssi korraldab Rahvusarhiiv seekord Välisministeeriumi juhitud globaalse eestluse programmi raames.

  Taotlusi saab esitada 7. veebruarini 2022 (kaasa arvatud). Toetusfondi suurus on 118 000 eurot ning toetuse kasutamise periood on 01.01.2022-31.12.2022. Konkurss toimub Välisministeeriumi koostatud üleilmse eestluse programmi tegevuskava raames.

  Toetust saab küsida projektidele, mille eesmärk on:

  • väliseesti kultuuripärandi kogumine (kogumisaktsioonid; ekspeditsioonid; välitööd; küsitluskavade jms koostamine; arhiivimaterjali, trükiste jms toimetamine Eestisse, eelistatult Eesti avalikesse mäluasutustesse);
  • väliseesti kultuuripärandi korrastamine: kogude süstematiseerimine, kirjeldamine, kataloogimine;
  • väliseesti kultuuripärandi säilitamine: säilitustingimuste tagamine, konserveerimine, kogude digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine;  
  • väliseesti kultuuripärandi kättesaadavaks tegemine: andmestu loomine ja täiendamine ning kättesaadavaks tegemine (infoportaalides, andmebaasides, kataloogides, nende trükis või veebis avaldamine);
  • väliseesti ajaloo ja kultuuripärandi uurimine ja vastavasisuliste teoste avaldamine;
  • väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandiga seotud näituste, konverentside, seminaride jm ürituste korraldamine;
  • koostöö väliseesti kultuuripärandi säilitamise nimel: mälu- ja teadusasutuste koostöö; kodu- ja väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide jt kaasamine kogumisse ning infovahetusse; arhiivinduslike konverentside, seminaride, koolituste ja infopäevade korraldamine ning vastavate infomaterjalide valmistamine ja avaldamine;
  • kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal, nende informeerimine kultuuriväärtuste säilitamise vajalikkusest ja võimalustest;
  • väliseesti uuringute toetamine (sh ülikoolide õppekavade raames).

  Välismaal tegutsevad eesti arhiivikeskused, kelle põhiülesanne on väliseesti kultuuripärandi (sh teiste organisatsioonide ja isikute arhiivide) kogumine, säilitamine ja kasutamise võimaldamine ning selle eesmärgi toetamiseks loodud organisatsioonide ühendused ja koostöövõrgustikud, saavad taotleda ka tegevustoetust.

  Konkursi täpsem tutvustus ja taotlusvorm on kättesaadavad Rahvusarhiivi veebist.

  Senini tehtu eest tänades ning taotlema innustades
  Kristi Ots
  Rahvusarhiiv
  tel +372 7387 511


  Kultuur ja noorte kaasamine

  Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja taotlusvooru väliseesti kultuuriseltside projektide ja ürituste toetamiseks, mis aitavad kaasa eesti keele ja kultuuri hoidmisele maailmas ning välismaal asuva eestlaskonna sidemete säilitamisele Eestiga. Taotlusi saab esitada 10. veebruarini k. a.

  „Toetuse eesmärk on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele, Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele eesti kogukondades üle ilma,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht Kaire Cocker. „Toetust võib taotleda näiteks kultuurisündmuste korraldamiseks eesti kogukondades välismaal, Eesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetuseks eesti kogukondadega välismaal, eesti kultuuripärandi ja pärimuskultuuriga seotud õppepäevade korraldamiseks ja rahvuskaaslaste kultuurikollektiivide osalemiseks Eesti kultuurisündmustel. Ootame väga ka noorte kaasamisele suunatud projektitaotlusi,“ lisas Kaire Cocker.

  Taotlusvooru eelarve on 40 000 eurot, maksimaalne summa taotluse kohta on 4000 eurot. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse. Taotluste esitamise tähtaeg on 10.02.2022.

  Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

  Täpsem info taotlusvooru tingimuste kohta ja taotlusvorm on toodud Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.

  2021. aasta taotlusvooru tulemusel eraldati toetust 22 väliseesti seltsile erinevate kultuuriürituste korraldamiseks üle maailma. Projektid viidi ellu 12 riigis: Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Belgias, Hollandis, Luksemburgis, Suurbritannias, Moldovas, Venemaal, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides. 2021. aastal rahastust saanud projektidega saab tutvuda https://integratsioon.ee/taotlusvoor-valiseesti-kultuuriseltside-toetus

  Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

  Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 08.02.2019 määrus nr 4 „Väliseesti kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“.

  Eelmine artikkelAnatol Pikas (1928 – 2021)
  Järgmine artikkelÜhispalve Ukraina eest