Tegevuskava / Verksamhetsplan

REL tegevuskava 2016

Rootsi Eestlaste Liit (REL) on ühendavaks sillaks eestlaste vahel Rootsis, Eestis ja mujal maailmas. Liidu peamisteks eesmärkideks on Rootsi eestlaste huvide kaitsmine, eesti keele ja kultuuri säilitamine, Eestit ja Rootsi eestlasi käsitleva informatsiooni levitamine.

 

A. ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE

1. REL JUHATUS
Juhatuse esimees ja juhatuse liikmed[1]  valitakse 23. aprillil toimuval Esinduskogu istungil.  Juhatus kohtub 4- 5 korda aastas, et arutada ja otsustada REL juhtimisega seotud küsimusi.

Juhatus rakendab oma tegevuses põhimõtet- REL kui mesipuu. Peamiseks ülesandeks on liikmetele ja liikmesorganisatsioonidele tegutsemiseks ja arenguks soodsa keskkonna loomine, inimeste kokkuviimine ja innustamine ühiste eesmärkide saavutamiseks.

2. REL ESINDUSKOGU
REL Esinduskogu kohtub kord aastas, 23.-24. aprillil Stockholmi Eesti Majas, aastakoosoleku pidamiseks ja üleriiklike küsimuste arutamiseks ning ühiste eesmärkide määratlemiseks.

Seoses uue internetiportaali kasutusele võtmisega ja REL ajakirja Rahvuslik Kontakt digitaalsele versioonile üleminekuga viiakse läbi kiirkoolitus ”Kuidas kirjutada lühidalt ja löövalt”. Saadikuid tuleb õpetama ja inspireerima ajakirja ”Hea Kodanik” peatoimetaja Mari Öö Sarv Eestist.

EV 100 aastapäeva tähistamise üleriiklikuks ettevalmistamiseks kutsutakse kokku 24. aprillil EV 100 nõupidamiseks kõikide aktiivsete eesti organisatsioonide esindajad. REL juhatus tutvustab kahte suuremat projekti: Estival 2018 ja eesti kultuurirajad Rootsis.

Saadikud:

Lõuna-Rootsi:
Jana Bendel (Lund), Mait Kaaman (Malmö), Marju Masso (Lund), Meeme Nugin (Lund)

Lääne-Rootsi:
Janne Heinpalu (Borås), Kaja Jakobsen (Göteborg), Filip Laurits (Göteborg), Meeri Lepik (Göteborg), Leana Salu (Göteborg), Aili Salve (Borås)

Ida-Rootsi:
Liine Jaanivald (Norrköping), Riina Noodapera (Gotland), Tarvo Tammeoks (Gotland),

Kesk-Rootsi:
Kee Kallastu (Västerås), Merike Lundström (Eskilstuna), Roosi Nyberg Verendel (Örebro)

Stockholm:
Kätlin Aare, Jaak Akker, Siim Aring, Inga Leesment, Epp Männik, Hendrik Nyman, Mart Nyman, Ivar Paljak, Ivo Penno, Leelo Pukk, Peeter Pütsep, Aho Rebas, Kristiina Rettel, Katrin Saar, Jaan Seim, Jüri-Karl Seim, Leena Seim, Sirle Sööt (Nynäshamn), Evelin Tamm, Taave Sööt Vahermägi (Nynäshamn), Maire Vill

Põhja-Rootsi:
Indrek Aunver (Uppsala), Tiia Grenman (Luleå), Meeli Laani (Umeå)

Asemikud: Siiri Tamm (Borås), Ants Aader (Lund), Eevi Voit (Lund), Maarja Siiner (Kopenhaagen), Aili Suiste Rundin (Stockholm), Birgit Ellermäe (Linköping), Kädi Agu (Stockholm), Ülle London (Stockholm), Bengt Alverborg (Stockholm), Kätlin Songisepp Osasuyi (Malmö).

3. KOMISJONID JA TOIMKONNAD
[1].Põhikirja § 7 kohaselt koosneb juhatus esimehest, kolmest aseesimehest, 5-9 liikmest ning asemikest.

REL jätkusuutlikuks majanduseks luuakse majanduskomisjon.

Kõik Esinduskogu saadikud ja asemikud valivad vähemalt ühe komisjoni[2], mille tegevuses nad osalevad esinduskogude vahelisel ajal.

Komisjonid koostavad lähtudes REL tegevuskavast 4-aastase perspektiiviga tegevusplaani ja eelarve ning esitavad kokkuvõtte oma tegevusest järgmisel istungil.

Komisjoni liikmete omavahelises suhtlemises rakendatakse elektroonilise kommunikatsiooni võimalusi, näiteks Skype konverentsi jm.

4. REL LIIKMED, OSAKONNAD JA LIIKMESORGANISATSIOONID
REL tegevus toimub esinduskogu, juhatuse, komisjonide, osakondade ja liikmesorganisatsioonide kaudu.

Osakondi ja liikmesorganisatsioone aidatakse luua nendesse piirkondadesse, kus eesti seltse enam ei ole või veel pole tekkinud, kuid vajadus nende järgi on olemas, näit. Karlskronas, Karlstadis ja Halmstadis- piirkondades, kus on Eesti Vabariigi aukonsulid. Jätkatakse eesti ühingute kutsumist REL-liikmesorganisatsiooniks.

Juhatus ja büroo abistavad ja toetavad komisjonide ja kohalike osakondade ning liikmes-organisatsioonide tegevust nii administratiivselt kui rahaliselt.

5. REL BÜROO
REL infovahetuse keskmes on REL büroo Stockholmi Eesti Majas, mis on avatud vähemalt 4-5 tundi 4 päeva nädalas. Büroo tööd juhib büroojuhataja ja tegevust korraldavad sekretär, raamatupidaja ja laekur.

Büroo hoolitseb jooksva administratiivse töö eest, teenindab liikmeid, osakondi, liikmesorganisatsioone, tegeleb üldise infovahetusega, Rahvusliku Kontakti koostamise, trükkimise korraldamise ja postitamisega. Büroo koostab igakuiseid e-infokirju, peab liikmeregistrit, administreerib REL portaali, Facebooki lehti ja Twitteri kontot.

Innustame osakondi ja liikmesorganisatsioone kirjutama oma tegevusest lühiartikleid ja kuulutusi eesti ja rootsi keeles avaldamiseks REL ajakirjas Rahvuslik Kontakt, REL portaalil ja sotsiaalmeedias.

Büroo hakkab pidama dokumentide e-arhiivi. Büroo hoolitseb osakondade ja liikmesorganisatsioonide kohustuslike dokumentide (põhikiri, aastakoosoleku protokoll, tegevusaruanne, tegevuskava) digitaalse hoidmise eest e-arhiivis.

 

B. SISULINE TEGEVUS

[2]. 18.04.2015.a.Esinduskogu istungil moodustati järgmised komisjonid: Ajaloo- ja arhiivikomisjon, Keele-, kultuuri- ja noorsootöö komisjon, Integratsiooni- ja juriidiliste küsimuste komisjon, Poliitika- ja rahvusvahelise koostöö komisjon, Sotsiaaltöö komisjon. Lisaks tegutseb Kultuuriauhinna kolleegium ja ajakiri Rahvuslik Kontakt toimetus.

1. EDENDAME INFOVAHETUST ROOTSIEESTLASKONNAS
REL büroo võtab kasutusele kakskeelse infoportaali, mis sisaldab lisaks staatilisele infole ka ajakirja Rahvuslik Kontakt artikleid.

Post: Wallingatan 34, 111 24 Stockholm
e-post (ET, SV): rootsieestlasteliit@gmail.com
Portaal “Eestlased Rootsis” (ET, SV, ENG): www.rootsieestlasteliit.org, www.sverigeesterna.se
Facebooki grupp (ET): Rootsi Eestlaste Liit
Facebooki page (SV): Sverigeesternas förbund
Twitter: Rootsi Eestlaste Liit, @Sverigeesterna
Rahvuslik Kontakt (ET, SV): Kakskeelne ajakiri, mis saadetakse novembris posti teel kõikidele REL liikmetele koos liikmemaksu sissemaksukaardiga, jagatakse avalikel üritustel
e-infokiri (ET, SV): Saadetakse infokirja soovijate e-posti nimekirjale Mail Chimpis
Eesti Päevaleht (ET): Info igal nädalal kohaliku elu rubriigis, artiklid, kuulutused

2.TÄHISTAME EESTI RIIKLIKKE PÜHASID JA TÄHTPÄEVI
Tartu rahu aastapäev, EV 98 aastapäev, emakeelepäev, 25 aastat Eesti taasiseseisvumisest, jõululaat

3. AITAME KAASA EESTI KEELE JA KULTUURI SÄILITAMISELE ROOTSIS
3.1. Propageerime emakeeleõpet ja kakskeelsust
– Kampaania „Tee oma lapsele kingitus, kingi talle eesti keel!“ ja „Lapse õigus emakeelele ja kultuuripärandile“
3.2. Vahendame infot eesti keele õppimisvõimalustest Rootsis
3.3. Arendame eesti keele õpetajate infovõrgustikku
– üleilma eesti keele õpetajate kohtumine Stockholmis 10.-13. märts
3.4. Aitame kaasa eestikeelse õppe- ja ilukirjanduse levitamisele
– raamatud.se portaal
3.5. Korraldame eesti keele õpet lastele ja täiskasvanutele
– Suvekodu Metsakodus 1.-10. august
– REL eesti keele intensiivkursused Tartus- 1.-12. august
3.6. Korraldame kultuuriüritusi ja kohtumisi eesti keele säilitamiseks

4. TOETAME KULTUURIPÄRANDI EEST HOOLITSEMIST ROOTSIS
4.1. Korraldame arhiivitegevust
– tegevuse lõpetanud ühingute arhiivide, filmi- ja fotokogude vastuvõtmine, korrastamine, osaline digiteerimine ja edasitoimetamine mäluasutustesse
– REE/REL arhiivi korrastamine ja digiteerimine – REL 60
– e-arhiivi loomine
4.2. Toetame mälestuste dokumenteerimist
– Koostöö projektiga KogumeLugu
4.3. Toetame koorilaulu, rahvatantsu ja käsitöö traditsiooni alalhoidmist
– filmiõhtu ”Vabaduse mustrid”
4.4. Anname edasi toidupärimust
– verivorsti, hapukapsa, rukkileiva küpsetamine töötoad ja talgud
4.5. Alustame EV 100 projekti Eesti Kultuurirajad Rootsis
– ülerootsiline koostööprojekt +koostöö projektidega Ajapaik ja KogumeLugu

5. TUTVUSTAME EESTI POLIITILIST AJALUGU
– Filmiõhtu “Vabaduse mustrid”, “Vehkleja”, “Risttuules”, “1944”

6. JÄLGIME EESTI JA ROOTSI JULGEOLEKUTEEMALIST INFOT
– NordStream 2 ehitusplaanid Gotlandile

7. ANNAME ESMAST JURIIDILIST NÕU

8. AITAME ÄSJA ROOTSI SAABUNUD EESTLASI INTEGREERUMISEL
– rootsi keele kursused ja nõustamine

9. LAIENDAME JA TUGEVDAME EESTLASTE KONTAKTVÕRKU
– uute osakondade loomine ja liikmesorganisatsioonideks kutsumine
– projekti Eesti kultuurirajad Rootsis läbiviimine kohalike osakondade ja liikmesorganisatsioonide ning mälutugevate inimeste abiga

10. TEEME KOOSTÖÖD SAATKONNAGA
– üleilma eesti keele õpetajate kohtumise vastuvõtt 11. märts
– korrapärased infokohtumised
– EV taasiseseisvumisest 25 aastat

11. TEEME KOOSTÖÖD VALITSUS- JA AMETIASUTUSTEGA EESTIS JA ROOTSIS
– Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Välisministeerium, Eesti Instituut, Tartu ülikool, Rahvusarhiiv, Filmiarhiiv
– Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

12. TEEME KOOSTÖÖD TEISTE ETNILISTE VÄHEMUSTE ORGANISATSIOONIDEGA
– Balti koostöögrupis osalemine (Rootsi-Läti ühing, Lätlaste Keskorganisatsioon Rootsis, Leedu Selts Rootsis, Svenska Odlingens Vänner)

13. OSALEME RAHVUSVAHELISES KOOSTÖÖS
– Osalemine Üleilmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) juhatuses
– Osalemine Üleilmse veebi ”Minu inimesed ” töörühmas 

14. TOETAME ÜHISTE KINNISVARADE SÄILIMIST JA KASUTAMIST
– Suvekodu Metsakodus
– ürituste korraldamine Eesti Majades/Kodudes, Koitjärvel, Veskijärvel, ELA-s, Metsakodus

15. HOIAME TIHEDAT SIDET EESTIGA
– Kontakt Eesti meedia, poliitikute ja ühiskonnategelaste, kultuuriseltside ja kodanikeühendustega