Avaleht Kalender Koitjärve aasta peakoosolek, årsmöte

Koitjärve aasta peakoosolek, årsmöte

Lindome, Viktors väg 88

Kallelse till ordinarie årsmöte för   bilaga 1

Scoutkåren Tallinns Fastighatsstiftelse, Koitjärve  org. nr.  849400-4727

Söndagen 24 april  2022  i Lindome         

Dagordning

1  Val av ordförande och sekreterare för mötet

2  Fastställande av röstlängd för mötet

3  Val av protokolljusterare och rösträknare

4  Frågan om mötet är behörigen utlyst

5  Fastställande av dagordning

6 a  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

   b  Styrelsens ekonomiska redovisning

7  Revisionsberättelse

8  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9  Fastställande av medlemsavgifter och Koitjärve prislista 2022.

10  Fastställande av verksamhetsplan och förslag till budget för kommande år

11  Val av ordförande i föreningen för ett år

12  Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för 2 år

13  Val av minst en revisor

14  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      Stadgar, godkännande.

15  Övriga frågor  . 

 

Rein Lepik

Kuupäev

24 apr. 2022
Expired!

Aeg

14:00