Avaleht Kalender Årsstämma AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ)

Årsstämma AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ)

KALLELSE: Aktieägarna i AB Eesti Maja – Estniska Huset kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 16 maj 2024 kl.18.00 i Estniska Huset, Wallingatan 34, 1 tr. Stockholm.
Kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.eestimaja.se. Närvaroregistrering
påbörjas kl.17.00.

ANMÄLAN: Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken per
torsdagen den 16 maj 2024, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndag den 13
maj 2024 under adress AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ), Wallingatan 32, 111 24
Stockholm eller e-post: es.aj1716016703amits1716016703ee@of1716016703ni1716016703.

OMBUD: Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakt i original, samt för juridisk person även registreringsbevis, bör sändas till bolaget på ovanstående postadress i god tid före årsstämman. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT: Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att
begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska
situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

ÖVRIGT: Inkomna motioner publiceras i samband med kallelsens utskick på bolagets
hemsida www.eestimaja.se. Årsredovisning med redovisningshandlingar och
revisionsberättelse finns att hämta på bolagets hemsida fr.o.m. den 29 april 2024.
Information, fullmaktsformulär och övriga handlingar gällande årsstämman återfinns på
bolagets hemsida www.eestimaja.se. Kopior av handlingarna, samt av kallelsen, sänds
kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

DAGORDNING:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande
fall antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella
revisorssuppleanter samt ledamöter till valberedning och äldreråd.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.

AB EESTI MAJA – ESTNISKA HUSET (publ)
STYRELSE

Kuupäev

16 mai 2024
Expired!

Aeg

18:00

Toimumiskoht

Stockholmi Eesti Maja
Wallingatan 34, 2 tr, 111 24 Stockholm
Veebileht
http://www.eestimaja.se/