AB Eesti Maja aastakoosolek

  968
  Toimumisaeg:
  16. mai 2017 @ 18:00 – 19:00
  2017-05-16T18:00:00+02:00
  2017-05-16T19:00:00+02:00
  Koht:
  Eesti Maja
  Wallingatan 34
  111 24 Stockholm
  Rootsi
  Osalustasu:
  Free
  Kontakt:
  Eesti Maja juhatus
  AB Eesti Maja aastakoosolek @ Eesti Maja | Stockholms län | Rootsi

  ÅRSSTÄMMA
  AB EESTI MAJA – ESTNISKA HUSET (publ)

  KALLELSE: Aktieägarna i AB Eesti Maja – Estniska Huset kallas härmed till årsstämma tisdag den 16 maj 2017, kl. 18.00 i Estniska Huset, Wallingatan 34, 1 tr. Stockholm. Kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.eestimaja.se.

  ANMÄLAN: Aktieägare som vill delta i årsstämman skall vara införd i aktieboken senast måndag 2 maj 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndag den 8 maj 2017, kl. 14.00 under adress AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ), Wallingatan 32, 111 24 Stockholm, eller e-post: info@eestimaja.se.

  ÄRENDEN: På stämman kommer att behandlas de ärenden som enligt lag och bolagsordning skall förekomma på årsstämma. Bl.a. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt val av styrelse och suppleanter samt i förekommande fall revisorer.

  Ärenden och förslag till dagordning för årsstämman

  1. Öppnande av stämman, val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
  7. Beslut
  a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller försluts enligt den fastställds balansräkningen
  c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
  8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
  9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
  10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
  11. Övriga informativa frågor.
  12. Stämmans avslutande.

  Stockholm i april 2017

  AB EESTI MAJA – ESTNISKA HUSET (publ)
  STYRELSEN

  Källa: Post- och Inrikes Tidning 2017-04-11