8.10.2020 • Läänemere regiooni koostöö: väljakutsed ja võrgustikud @Stockholm

110

Läänemere regiooni koostöö: väljakutsed ja võrgustikud – Krista Kampus
AEG: 08.10.2020 kell 18.00 
KOHT: Zoom ja Stockholmi Eesti Maja, Wallingatan 34

Eesti Teaduslik Selts Rootsis kutsub ettekandeõhtule! Üritus toiub hübriidvormis, virtuaalselt Zoomis ja füüsiliselt Stockholmi Eesti Majas. 

Link Zoomi kaudu osalemiseks
https://us02web.zoom.us/j/88574149975?pwd=V2dTWEtUVG9aUmI4dnNFdWN1TUcwdz09

Läänemeremaade koostööl on pikk ajalugu ning selles osaleb  väga lai ring erinevaid tegijaid.  Kui 1991-2004 keskendus koostöö eelkõige valitsustevahelisele  politilisele dialoogile julgeoleku-,  demokraatia- ja lõimumise teemadel, siis pärast Balti riikide ja Poola  liitumist Euroopa Liiduga on Läänemere koostöö liikunud järjest enam  praktilisele tasandile, mida tehakse läbi erinevate koostöövõrgustike ja ühisprojektide. Täna seisame silmitsi uute globaalsete ja regionaalsete väljakutsete ja trendidega – nagu kliimamuutused, elanikkonna vananemine, neljas tööstusrevolutsioon, elurikkuse kadu, Läänemere halvenev keskkonnaseisund, pingestunud poliitilised suhted  regiooni riikide vahel ning natsionalistlike liikumiste esiletõus. Milline peaks olema Läänemereregiooni koostöö, et nende väljakutsete ja muutustega toime tulla? Milliseid uusi  poliitilist dialoogi toetavaid koostööformaate me vajame, kui vanad enam ei toimi?

Krista Kampus on alates 1993 aastast töötanud riigiametnikuna erinevatel ametikohtadel, aidates kaasa Eesti kohaliku omavalitsuse süsteemi ja regionaalpoliitika kujundamisse, osaledes mitme haldusrefomi  ettevalmistava meeskonna töös ning esindades Eestit Euroopa Nõukogu kohaliku ja regionaalse demokraatia juhtkomitees. Läänemereregiooni koostööga on Krista seotud alates 2003 aastast. 2003-2012 töötas ta Siseministeeriumi Euroopa territoriaalse koostöö büroo direktorina, kus tema ülesandeks oli Eesti ettevalmistamine liitumiseks Euroopa piiriülese- ja riikidevahelise koostöö programmidega, siseriikliku seadusandliku raamistiku loomine ning Eesti esindamine läbirääkimistel Euroopa Komisjoni ja teiste liikmesriikidega. Samuti oli ta kaasatud Euroopa Liidu Läänemereregiooni strateegia väljatöötamisse. 2012-2018 töötas Krista Stockholmis Läänemeremaade Nõukogu Sekretariaadis säästva arengu üksuse juhina, kus  koordineeris ka Läänemerestrateegia raames riikidevahelist  kliimakoostööd. Praegu töötab ta Tallinna linnavalitsuses välisprojektide kompetentsikeskuse juhina, olles samal ajal ka Stockholmis asuva mõttekoja Global Utmaning nõunik ning Euroopa Idapartnerluse kestliku arengu liidriprogrammi koordinaator.

Tere tulemast!